På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Oxford Research gjennomført et forprosjekt som skal danne grunnlag for en senere evaluering av kommuneloven av 22. juni 2018 nr. 83. I arbeidet med forprosjektet har vi hatt nær kontakt med Susanne Rynning Moshuus, Erland Aamodt, Bent Devik og Kristin Bjarke Pettersen i KMD. Vi vil takke for mange gode og konstruktive innspill underveis i arbeidet.

Vi vil også rette en stor til alle informantene i kommunene som har stilt opp til intervjuer. Dette har både bidratt til å gi innsikt i hvordan praksisen i kommunene var før den nye loven trådte i kraft samt endringer og forventede endringer som følge av den nye loven.

 

Kristiansand, 30. november 2020
Bjørn Brastad Sjefsanalytiker Oxford Research AS

See all publications →