På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KDD) følgeevaluerer Oxford Research piloten Statens hus i perioden 2021-2024.

Evalueringen har følgende formål:
• Vurdere pilotenes arbeid og erfaringer opp mot pilotens nasjonale mål, slik at de kan gi nytte for framtidig utvikling av statlig lokaliseringspolitikk. Evalueringen skal derfor bidra med innsamling og vurderinger av kunnskap som kan hentes ut fra de overordnede målene med pilotene.
• Følge og evaluere de lokale pilotenes arbeid for å nå lokale mål, og bidra til deres læring og utvikling i pilotperioden. Sørge for kunnskapsdeling mellom pilotene. Dette skal gi kunnskap som kan ha nytte for framtidig lokalt utviklingsarbeid.

Dette er en midtveisrapportering etter om lag to års arbeid i pilotkommunene. Rapporten er bygd opp på følgende måte: Først presenteres kort sentrale politiske styringsdokumenter og organisering av pilot Statens hus. Deretter beskrives pilotkommunenes arbeid i hvert sitt kapittel. Disse kapitlene har først en overordnet gjennomgang av piloten basert på forprosjektrapporten og tilbakemeldingen fra departementet, før vår vurdering av sterke og svake sider ved oppstart av hovedprosjektet. Disse tre delene ble skrevet da forprosjektrapportene ble godkjent i 2021. Deretter følger et underkapittel der vi presenterer en foreløpig virkningskjede samt vurderer status i pilotene ved halvgått løp. Disse underkapitlene er skrevet i desember 2022. Det samme er avslutningskapitlet der vi gir en samlet vurdering av pilot Statens hus etter halvgått løp og peker på utfordringer og forbedringsområder for pilotkommunene.

See all publications →