Formålet med evalueringen er å vurdere av om dagens organisering av Skape bidrar til å utnytte de økonomiske midlene best mulig. Det er viktig at Skapes begrensede midler brukes til det beste for partnere og kunder, at støtteordningene og bidragene treffer på best mulig måte, slik at det gir størst mulig verdiskapning gjennom sysselsetting, økt entreprenørskap og nyskapning i Rogaland.

 

På oppdrag fra Rogaland fylkeskommune har Oxford Research AS evaluert Skape. Skape ble etablert som et lavterskeltilbud for å støtte gründere i Rogaland i etableringen av nye virksomheter ved å tilby en enkel oversikt over tilgjengelige ressurser og informasjon, samt individuell rådgivning og oppfølging.

Skape tilbyr tre kjernetjenester:
• Målrettet rådgivning for etablering av bedrift
• Kurs, seminar og temakvelder som er relevant for gründere og etablerere
• Bistå med å koble brukere mot nettverk og andre relevante aktører, kommunalt, regionalt og nasjonalt

See all publications →