Denne rapporten er en evaluering av bistandsadvokatordningen. Evalueringens hovedformål er å analysere og vurdere effektivitet, måloppnåelse og resultater av bistandsadvokatordningen.

Bistandsadvokaten skal vareta rettssikkerheten til fornærmede og etterlatte i straffesaker. Bistandsadvokatordningen har vært endret og utvidet flere ganger, sist ved lovreformen i 2008. Endringene har ikke blitt evaluert. Justis- og beredskapsdepartementet ønsker en evaluering som skal gi et godt grunnlag for å vurdere konsekvensene av reformen i 2008, om ordningen fungerer etter hensikten, og om det bør gjøres lovendringer.

Evalueringen er gjennomført av Oxford Research og Menon Economics i perioden februar 2018- mars 2019. Datainnsamlingen har i hovedsak blitt gjennomført i tidsperioden april-november 2018. Flere av oppdragets problemstillinger lar seg vanskelig kvantifisere og måle på en objektiv måte. Evalueringen bygger derfor på flere kilder og metoder for å forstå og forklare advokatenes oppgaver og tidsbruk, samt virkningene av bistandsadvokatordningen.

See all publications →