Oxford Research har i samarbeid med NORCE evaluert fire delprosjekter innenfor sykefraværsprogrammet i Vest-Viken. Evalueringen inngår i et større prosjekt som også omfatter evaluering av Senter for sykefraværsoppfølging i Hamarregionen (behandlet i egen delrapport).

Formålet med oppdraget har vært å identifisere virkningsfulle og lovende grep i Vest-Vikens utviklingsprosjekter med tanke på å forebygge sykefravær og frafall fra arbeidslivet, samt en vurdering av overførbarheten av disse til andre regioner. Evalueringen bidrar slik til kunnskapsutvikling som grunnlag for en forbedring av NAVs arbeid med sykefraværsoppfølging, og dermed IA-avtalenes overordnede ambisjoner om reduksjon i sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Disse ambisjonene reflekteres også i målsettingene for alle de fire delprosjektene, selv om de har forskjellig oppbygning og fokus. To av prosjektene vektlegger økt samhandling, herunder mellom fastleger og NAV og mellom NAV-kontor og NAV Arbeidslivssenter. De to andre prosjektene fokuserer på målrettet oppfølging av sykmeldte med et identifisert behov. Prosjektene ivaretar ulike deler av NAVs virkemidler, noe som gjør at lovende elementer i delprosjektene vil ha implikasjoner for forskjellige sider ved framtidens sykefraværsoppfølging.

See all publications →