Evaluering av tilskuddsordningen «Digitalisering av grunnskole-lærerutdanningene»

Tilskuddsordningen Digitalisering av grunnskolelærerutdanningene var et ledd i regjeringens ønske om å styrke den profesjonsfaglige digitale kompetansen (PfDK) til kandidatene fra de femårige grunnskolelærerutdanningene. Midlene ble tildelt prosjekter ved fem institusjoner for å utvikle opplegg som kan styrke lærerutdannere og lærere sin PfDK. En hovedtanke med tilskuddsordningen var at erfaringene fra prosjektene skulle komme andre utdanningsinstitusjoner til gode gjennom erfaringsdeling og kunnskapsspredning i sektoren.

Evalueringen tar for seg følgende hovedtematikker; 1) tilskuddsordningens utforming, 2) tilskuddsordningens forvaltning, 3) måloppnåelse og 4) anbefalinger. Evalueringen gir avslutningsvis en anbefaling om hvorvidt det er hensiktsmessig med en lignende ordning, og hvordan innretning og omfang bør være.

I tillegg til sammendraget oppfordres leseren til å konsentrere seg om kapittel 6, dersom man vil ha en rask innføring i vår samlede vurdering og anbefaling.

Evalueringen støtter seg i stor grad på dokumentstudier og intervjuer av sentrale personer tilknyttet tilskuddsordningen, både i Kunnskapsdepartementet, direktorater og underliggende etater, men ikke minst ved en rekke institusjoner som tilbyr grunnskolelærerutdanning.

See all publications →