Oxford Research har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet gjennomført prosjektet «Evaluering av tilskudd til skolebibliotek». Evalueringen gir kunnskap om hvorvidt ordningen gir elever bedre tilgang til, og utnyttelse av, skolebiblioteket og derigjennom bidrar til å styrke skolebibliotekers og skolers arbeid med lesestimulering. Evalueringen har fokus på tilskudd delt ut i 2018 og 2019.

Programteori med utvikling av en virkningskjede ligger til grunn for evalueringen. Rapporten er strukturert i henhold til hovedelementene i virkningskjeden. Kapittel 1 presenterer våre overordnede refleksjoner. Kapittel 2 presenterer kort om tilskuddsordningen, problemstillingene, metode og gjennomføring. Kapittel 3 presenterer selve programteorien og virkningskjeden. Kapittel 4 belyser prosjektinnsatsen. Kapittel 5 redegjør for prosjektaktivitet og produkter. Kapittel 6 diskuterer resultatene.

Evalueringens hovedkonklusjon er at tilskuddordningen, gjennom bedre bruk og utnyttelse av skolebiblioteket, bidrar positivt i arbeid med lesestimulering. Konklusjonen er basert på et datamateriale utarbeidet gjennom bruk av flere metoder, såkalt metodetriangulering. Datamaterialet består av registerdata, dokumentstudier, kvalitative intervjuer, samt innhenting av data med bruk av sluttrapporteringsskjemaet. Det betyr at evalueringen bygger på et rikt datamateriale der hele 95 prosent av tilskuddsmottakerne i 2018 og 2019 har deltatt.

Kristiansand 30. november 2021

Elisabet Sørfjorddal Hauge, prosjektleder

 

See all publications →