Denne evalueringen, utlyst av Helsedirektoratet, innebærer en økonomisk og organisatorisk gjennomgang, vurdering av innhold, kvalitet, relevans og implementering av kunnskapen i etterkant av kursdeltakelsen i Tverrfaglig utdanningsprogram i regi av SEPREP.

I tillegg er Oxford Research bedt om en vurdering av dagens situasjon, da Tverrfaglig utdanningsprogram i sin helhet finansieres gjennom statlige tilskudd og om det finnes alternative løsninger.
Overordnet er vår vurdering at utdanningstilbudet bør videreføres, men at dagens usikre rammer må erstattes med en mer bærekraftig finansiell og organisatorisk løsning. Et mulig forslag til en slik ordning presenteres til sist i rapporten.

See all publications →