NTNU Samfunnsforskning har, i samarbeid med Oxford Research, gjennomført denne evalueringen av representantordningen for enslige mindreårige asylsøkere. Evalueringen er gjort på oppdrag for Utlendingsdirektoratet (UDI) og er gjennomført i perioden november 2020 – juni 2021.

Evalueringen har hatt fokus på hvordan dagens representantordning for enslige mindreårige asylsøkere fungerer, både med hensyn til juridiske aspekter, forvaltningens funksjon og hvordan den enkelte representanten utøver sitt oppdrag i møte med enslige mindreårige. Formålet med evalueringen har vært å belyse i hvilken grad dagens ordning ivaretar enslige mindreåriges rettigheter og Norges forpliktelser etter barnekonvensjonen. Representantordningen har eksistert siden 2013 og er en spesiell vergeordning for enslige mindreårige asylsøkere. Hovedformålet med ordningen er å påse at de enslige mindreårige blir ivaretatt, både når det gjelder omsorgssituasjon og forhold knyttet til asylprosessen.

See all publications →