På oppdrag fra Landbruksdirektoratet har Oxford Research Norge evaluert den nasjonale strategien for økologisk jordbruk.
 

Hovedformålet med evalueringen er å vurdere
resultater og virkninger så langt i perioden 2018-2030 og anbefale eventuelle tilpasninger
for å nå målene.

Evalueringen viser at viktig grep som kan tas for å få opp volumet av økologiske produkter er offentlige innkjøp. Dette har i imidlertid i liten grad blitt fulgt opp. En medvirkende årsak til det er innkjøpsregelverket og hvilke kriterier som blir tillagt vekt ved anskaffelser. Det er mange parametere som veies opp mot hverandre, men den økologiske dimensjonen blir underordnet pris.
 
See all publications →