Denne evalueringen har tatt for seg utvalgte mål, som ble satt for leveringen av EURES-tjenester i Norge for perioden 2015 til 2020, og undersøkt i hvilken grad de er oppnådd:

• Synliggjøre resultatene av EURES-aktiviteter gjennom gode rapporteringsrutiner (resultatorientert).
• EURES-tjenesten leveres etterspørselsbasert med utgangspunkt i lokalt/nasjonalt behov på arbeidsmarkedet (etterspørselsbasert).
• Kompetanseheving til de som koordinerer og leverer tjenesten, for å styrke tjenestelevering til sluttbrukere og sikre enhetlig tjenestelevering (kompetanse)

See all publications →