Oxford Research har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet evaluert kvaliteten i begrunnelsene i tvangsvedtak fra forskjellige kontrollinstanser.

Oxford Research har gått gjennom et utvalg av vedtak for å vurdere kvaliteten på begrunnelsene ut fra lovens krav. Som et supplement til vedtaksgjennomgangen, har det blitt gjennomført spørreundersøkelser til kontrollkommisjonsledere, fylkesnemndledere og utvalgte saksbehandlere hos fylkesmennene. Evalueringsoppdraget ble gjennomført i perioden juni til desember 2017.

Rapporten er omfattende og har samlet 8 kapitler. Kapittel 1 beskriver oppdrag og metode. Kapittel 2 inneholder en sammenfattende vurdering av de ulike kontrollorganene. Kapittel 3-5 omhandler vedtaksanalyse for henholdsvis phvl, pbrl og hol. Kapittel 6-8 inneholder utvalgte resultater fra spørreundersøkelsene.

Spørreskjemaene er vedlagt til slutt.

Evalueringen har bakgrunn i Tvangslovutvalgets mandat og arbeid. Regjeringen satte i juni 2016 ned et offentlig lovutvalg som skal utrede behov for endringer i tvangslovgivningen i helse- og omsorgssektoren (Tvangslovutvalget).

Senioranalytiker Tor Egil Viblemo har vært prosjektleder. Fra Oxford Research har også analytiker Bernhard Weigel og analytiker Marte Tobro deltatt. Professor emeritus Aslak Syse har hatt et overordnet faglig ansvar for vedtaksgjennomgangen og juridiske vurderinger. De juridiske analyser og vedtaksgjennomgangen har blitt utført av fire juridiske eksperter:

  • Professor emeritus Aslak Syse
  • Advokat Fredrik Ellingsen
  • Advokat Leif Oscar Olsen
  • Dr. juris Sunniva-Bragdø-Ellenes

Konklusjoner, vurderinger og anbefalinger i evalueringen står fullt og helt for Oxford Researchs egen regning. Vi takker alle som har bidratt med innspill og kommentarer. Vi håper at evalueringen kommer til nytte.

See all publications →