Oxford Research har for NAV gjennom høsten 2020 og våren 2021 evaluert piloteringen av det nettbaserte prosess-støtteverktøyet, Kompetanseledelse.

Verktøyet er et omfattende kursopplegg som baseres på «blended learning». Det vil si at selve undervisningsopplegget er sammensatt av både stedlige aktiviteter på arbeidsplassen og et nettbasert e-læringskurs. Formålet med evalueringen har vært å undersøke nytteverdien av og implementeringen av verktøyet.

Både de nettbaserte e-læringsmodulene og gjennomføringen av fellesmøter har vært gjenstand for datainnsamling, analyse og vurdering. Datainnsamlingen har fulgt arbeidsprosessene blant ledere og medarbeidere i de seks utvalgte NAV-enhetene som deltok i piloten (NAV Familie og pensjonsytelser Drammen, NAV Hadeland, NAV Hamar, NAV Jevnaker NAV Lier og NAV Nordre Land). Oppdragets overordnede problemstilling har vært å vurdere hvorvidt ledere og medarbeidere i piloten opplever Kompetanseledelse som et nyttig og godt tilrettelagt prosess-støtteverktøy for å styrke enhetenes kompetansearbeid. Funnene skal gi Arbeids- og velferdsdirektoratet et bedre grunnlag for å avgjøre hvorvidt piloten bør utvides til flere enheter i NAV.

I sum vurderer vi at Kompetanseledelse må revideres før det blir godt nok til at det er hensiktsmessig med en oppskalering. Evalueringen vår viser imidlertid at Kompetanseledelse kan bli et godt og nyttig produkt. Kompetanseledelse svarer på et reelt behov, bygger på et solid kunnskapsgrunnlag og inneholder mange nyttige metoder for å arbeide med strategisk kompetanseutvikling, myndiggjøring og medarbeiderskap. Vurderingen vår tar utgangspunkt i at direktoratet er avhengige av at produkter de promoterer må holde et særdeles høyt nivå, for ikke å undergrave legitimiteten til direktoratet som kunnskapsleverandør – og NAVs overordnede strategier på kompetanseområdet. Beslutningen om oppskalering og hvordan man lanserer Kompetanseledelse bør bygge på en gjennomtenkt vurdering av hvor godt produktet er blitt etter revideringen. Vi anbefaler også sterkt at verktøyet integreres bedre med andre pågående satsninger og etablert praksis, slik at det er tydelig for enhetsledere og medarbeidere hvordan det inngår i en gjennomtenkt, helhetlig strategi med et tydelig formål.

See all publications →