Oxford Research evaluerte og utredet i høst Lov om forsøk i offentlig forvaltning (forsøksloven). Loven er forvaltet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og ble utarbeidet i 1992. Forsøkslovens formål er å gjennom forsøk utvikle funksjonelle og effektive organisasjons- og driftsformer i den offentlige forvaltning, og en hensiktsmessig oppgavefordeling mellom forvaltningsorganer og mellom forvaltningsnivåer. Offentlige organer kan søke om fritak fra den aktuelle lov, for å gjennomføre forsøk med nevnte formål.

Evalueringsrapporten tar for seg bruken av og erfaringene med loven i et tidsspenn mellom 1993 og 2020 og gjør videre en vurdering av om det fortsatt er behov for en generell forsøkslov. Evalueringen finner at forsøksloven har vært lite kjent og lite brukt. Det foregår en rekke utprøvinger i offentlig forvaltning, men disse foregår i all hovedsak utenfor forsøksloven. Evalueringens funn tilsier derfor enten at forsøksloven bør endres og følges opp med en mer aktiv forvaltning, samt tiltak og virkemidler som fremmer kjennskapen til den, eller at loven i en ny form innlemmes i kommuneloven. Vi anbefaler også at en eventuell lovendring støttes opp av en bredere og politisk villet prosess, for å tilrettelegge for en god norsk forsøkskultur.

See all publications →