FoU om hvordan elevmedvirkning kan styrkes i norske skoler i tråd med nytt læreplanverk.

«Når elevene blir sett på som ressurser»

Kunnskapsløftet 2020 krever en ny praksis i skolen. Dybdelæring, aktiv medvirkning, medborgerskap og skaperevne skal legge til rette for at elevene utvikler innovasjonskompetanse, slik at de kan finne nye løsninger på dagens og fremtidens utfordringer både lokalt og globalt. Demokrati er definert som en av kjerneverdiene som skal gjennomsyre all aktivitet på skolen.

Kompleksiteten i å få mennesker til å oppleve seg møtt og invitert til medvirkning er høy, og skifter fra felleskap til felleskap. Risikoen med å prøve å gi en liste med anbefalte tiltak er at vi forenkler det som ikke kan forenkles. Skoleeier, skoleleder og ansvarlig voksen i møte med eleven, må sammen med barn og unge finne den veien som gir trygghet for sin organisasjon. Vilkårene for de ulike organisasjoner er ulike, og derfor er det umulig å gi en tiltaksliste som vil oppleves like relevant og vil gi effekt for alle.

Når vi likevel anbefaler tiltak, er det med en dyp respekt for alt det gode arbeidet som skjer i skolene i dag. Hver kommune, fylkeskommune og skole må se på hva som bør forbedres i egen praksis for at barn og unge skal oppleve tilstrekkelig trygghet og handlingsrom nok til at de kan medvirke, parallelt med at vi bygger trygghet og mot i de voksne til å lytte dypt og respektfullt til den kapasiteten som bor i barn og unge.

Dette prosjektet kartlegger dagens medvirkningspraksis, samt utforsker hva som kan være ny og forbedret praksis fremover. Eleven selv har vært hovedaktøren i prosjektet, med lærere, skoleleder og skoleeiere som sentrale aktører i omgivelsene rundt eleven. Elevenes stemmer har derfor vært grunnleggende og gjennomgående i arbeidet med å kartlegge mulighetsrommet i LK20.

See all publications →