Oxford Research har på oppdrag av Forskningsrådet gjennomført et prosjekt bestående av fem case-studier for å illustrere effekter av forskning på utenforskap og samfunnssikkerhet. Formålet med oppdraget er å imøtekomme økende behov for å vise frem effekter og nytte av offentlige midler til forskning.

Oppdraget har konsentrert seg om å illustrere tre hovedtyper av effekter:

• Utvikling av kunnskapsfeltet: Hvordan forskningen flytter grensene for erkjennelse, bidrar til utvikling av norske forskningsmiljøer av høy kvalitet og flytter forskningsfronten internasjonalt.
• Politiske og forvaltningsmessige effekter: Hvordan forskningen påvirker og endrer politikkens retorikk, og forvaltningens instrukser, retningslinjer og praksis.
• Kulturelle effekter: Hvordan forskningen fører til endringer i tenkning, ordskifte, kultur og retning innenfor ulike samfunnsområder

De ulike casene har på hver sin måte tatt opp viktige temaer for samfunnsutviklingen, og aktualiteten av temaene har blitt mer sentral fra prosjektene ble igangsatt frem til i dag. For prosjektene Forskningsrådet finansierer er bidraget ofte indirekte gjennom de akkumulerte effektene av forskning, slik disse kommer til uttrykk i kunnskapsutviklingen, i forvaltningen og i det offentlige ordskiftet. I noen av casene har vi imidlertid funnet at effektene er mer håndgripelig og direkte enn dette. Vi har blant annet funnet eksempler på at forskere har blitt brukt av fagdirektorater og som ekspertvitne i retten og at forskningen har avledet kommersiell innovasjon.

See all publications →