På oppdrag fra Riksantikvaren har Oxford Research gjennomført en evaluering av prøveordningen med byantikvarstillinger i 11 norske byer.

Målet med ordningen har vært å gjøre byantikvarstillingen til en permanent del av kommunens virksomhet. Byantikvaren skulle videre være en kommunal faginstans for å ivareta kommunenes kulturminneinteresser, både internt i kommunalforvaltningen, men også eksternt mot befolkningen, næringsliv og eiendomsutviklere i kommunen. I søknadsinvitasjonen ble det lagt opp til at kommunene selv kunne vurdere hvordan stillingen som byantikvar kunne organiseres.

Evalueringen belyser prøveordningens relevans og organisering i de ulike byene. I tillegg analyserer evalueringen ordningens effektivitet, oppnådde resultater samt nytteverdi og bærekraft.

See all publications →