Denne rapporten inneholder en evaluering av omstillingsprogrammet i Fyresdal, som er gjennomført i perioden 2017-23. Formålet med evalueringen er å vurdere resultater av satsingen, samt programmets organisering, innretting og måloppnåelse. Evalueringen skal i tillegg bidra til læring for andre omstillingsprogrammer.

I 2016 ble det besluttet å legge ned Arendal fengsel avdeling Kleivgrend (19 arbeidsplasser), samtidig som IKM Maskinering (16 arbeidsplasser) ble avviklet og arbeidsplasser innenfor offshore oljeproduksjon (fem arbeidsplasser) gikk tapt. Til sammen utgjorde dette en reduksjon på 40 arbeidsplasser. Som følge av dette ble det søkt om omstillingsstatus, som Fyresdal fikk innvilget i 2017. Budsjettet for programperioden har vært på 18,2 millioner kroner.

Hovedmålsettingen for omstillingsprogrammet var å bidra til mer enn 48 nye, lønnsomme arbeidsplasser innen utløpet av 2022. Ut over dette var det fem innsatsområder fra 2021; naturressurser, entreprenørskap og kompetanseheving, bygg og anlegg, Fyresdal som bo- og arbeidsplass, og andre gode næringsutviklingstiltak.

See all publications →