Oxford Research har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet evaluert tilskuddsordningen til skoler som er regulert under kapittel 4 i Voksenopplæringsloven.

Hovedkonklusjonen er at ordningen kun i begrenset grad bidrar til å oppfylle formålet i Voksenopplæringsloven.

Målet for evalueringen er å undersøke om skolene følger godkjenning, lov og regelverk, og om ordningens målsetting nås, og å gi kunnskap om skolene oppfyller formålet i loven og tilskuddsordningen. Oppdraget er delt inn i en kartlegging av alle skolene og en dybdestudie av et utvalg kapittel 4-skoler.

Vi finner store forskjeller mellom skolene, noe som gjenspeiles i tittelen på rapporten «Alt og ingenting». Tittelen henspiller også til tilskuddsordningens betydning for de enkelte skoler, og varierende oppfyllelse av formålet i loven.

Evalueringen konkluderer at tilskuddsordningen kun i begrenset grad bidrar til å oppfylle formålet i Voksenopplæringsloven om å 1) fremme den enkeltes utvikling, og 2) møte behovene i samfunns- og arbeidslivet. Ordningen er i begrensede grad relevant for behovene i samfunns- og arbeidslivet. Denne begrensede relevansen er en følge av ulike fortolkninger av formålet i voksenopplæringsloven.

Regelverket åpner opp for stor variasjon av skoletyper, og flere måter å tolke loven på, gjør at lovverket til tider fremstår som krevende å forholde seg til. Følgelig finner vi svært ulik praksis i etterlevelsen av regelverket. Vår hovedkonklusjon er at det er svært få regelverksbrudd, men at forvaltningen av tilskuddet i liten grad bidrar til å fremme formålet i voksenopplæringsloven.

Vi ser to hovedgrep som kan øke tilskuddsordningens relevans. Den ene handler om justeringer av dagens regelverk og forvaltningen av dette. Det andre omhandler hvordan disse skolene kan reguleres under alternative lovhjemler.

Prosjektleder for evalueringen er Rune Stiberg-Jamt. Stine Meltevik, Bernhard Weigel, Kristin Stanwick Bårnås og Iselin B. Rom inngår i prosjektteamet.

See all publications →