Oxford Research skal på oppdrag fra Justis og beredskapsdepartementet gjennomføre et FoU-prosjekt som tar for seg virkningene av voldsoffererstatning.

FoU-prosjektet skal bygge på kvalitativ datainnsamling, og skal analysere virkningen av voldsoffererstatning med fokus på bruker og samfunnseffekter. I prosjektet skal det gjennomføres et betydelig antall intervjuer med fornærmede som har mottatt voldsoffererstatning om hvordan disse opplever det å motta erstatningen og søknadsprosessen knyttet til dette.

Prosjektet skal gi et bedre og mer solid beslutningsgrunnlag for å vurdere endringer i voldsoffererstatningsordningen i forbindelse med oppfølgingen av NOU 2016: 9 Rettferdig og forutsigbar – voldsskadeerstatning. Prosjektet gjennomføres i perioden desember 2018 til 31. mai 2019. Kontaktperson for oppdraget i Justis- og beredskapsdepartementet er Christer Holtet Dahlin.