I Stortingsmelding Nye folkevalgte regioner – rolle struktur og oppgaver, foreslo regjeringen regionreform med sammenslåing av 19 fylker til 10 regioner. Meldingen ble fulgt opp gjennom Prop 84 S (2016–2017) Ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå. Regionreformen skal gjennomføres i to omganger. I løpet av 2017 ble den geografiske inndelingen avklart. 8. juni 2017 vedtok Stortinget ny fylkesstruktur som deler landet inn i elleve fylkeskommuner fra 1. januar 2020.

På vegne av KS, utfører Oxford Research et FoU-oppdrag som skal diskutere og analysere kommunesektorens rolle i nasjonal kulturpolitikk. Forestående regionreform med sammenslåing av fylkeskommuner utgjør konteksten for dette FoU-oppdraget om kommunesektorens rolle i nasjonal kulturpolitikk. Utredningen skal dokumentere fylkeskommunenes kompetanse, roller, ansvar og handlingsrom på kulturfeltet og beskrive hvilke forventninger de andre forvaltningsnivåene har til det fylkeskommunale leddet. Utredningen skal inngå i KS’ interessepolitiske arbeid på kulturfeltet, blant annet knyttet opp mot ny kulturmelding. Oppdraget skal kartlegge hva som er fylkeskommunenes nåværende handlingsrom på kulturfeltet og hvilke mulighetsrom regionreformen bringer med seg. Problemstillingene som skal besvares i oppdraget er:

  1. Hva er fylkeskommunenes handlingsrom i den nasjonale kulturpolitikken, og hva bør det være etter regionreformen?
  2. Hvilken kompetanse trenger fylkeskommunene og de nye regionene for å løse oppdraget som samfunnsutviklere på kulturfeltet? Hvilken kompetanse innehar fylkeskommunene nå?
  3. Hva er fylkeskommunenes roller og ansvar nå, og hvordan bør dette endres ved en regionalisering?
  4. Hvilke forventninger har kommune og stat til det fylkeskommunale leddet? Hvordan bør samspillet mellom forvaltningsnivåene være for å sikre best mulig arbeidsdeling i den nasjonale kulturpolitikken?
  5. Hvilke faktorer bør KS ta inn i sitt interessepolitiske arbeid knyttet til regionreformen?