Oxford Research har fått i oppdrag av UDI å evaluere deres tilskuddsordning til aktiviteter for barn i asylmottak. Bakgrunnen for prosjektet er at Justis- og beredskapsdepartementet har bedt UDI om å vurdere om, og eventuelt hvordan, formålet med tilskuddet kan oppnås bedre og mer effektivt på andre måter, enn som en tilskuddsordning.

Tilskuddet hadde på det meste en ramme på omkring 60 millioner kroner i 2016, og har finansiert fritidsaktiviteter for barn og ungdom under 18 år siden 2006. I dag er ordningen utelukkende rettet mot frivillige organisasjoner, privatpersoner og andre ikke-fortjenestesbaserte virksomheter. Årets (2018) utlysning var på 24 millioner kroner, og midlene skal sørge for at ildsjeler over hele landet får muligheten til å inkludere barn og ungdom i en vanskelig situasjon i sine lokalsamfunn. Det frivillige har i årevis tilbudt barn opplevelser og gitt dem sjansen til å utvikle ferdigheter innen friluftsliv, idrett og kultur, ved hjelp av tilskuddet.

Evalueringen undersøker i hvilken grad tilskuddsordningen er et effektivt tiltak for å nå målet om å gi barna i mottak en mer meningsfylt hverdag og en normalisert barndom. I tillegg berøres styrings- og forvaltningsmessige problemstillinger og alternative løsninger for å sikre et aktivitetstilbud for barn i asylmottak vurderes. Innsamling av data foregår ved hjelp av dokumentinnhenting, spørreundersøkelse og intervjusamtaler, samt fire case-studier av ulike typer asylmottak i forskjellige deler av landet.

Evalueringen munner ut i konkrete anbefalinger vedrørende dagens ordning. Rapporten foreligger 31. oktober 2018, og inngår som grunnlag for UDI sitt svar til JD. Svaret vil hensyntatt i utarbeidelsen av budsjettet for 2019.

Prosjektet har en ramme på 520 000 NOK eks. MVA, og ledes av senioranalytiker Kristian Boysen.