0–24 er et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet. Samarbeidet tar utgangspunkt i at barn og unge som har behov for det, får hjelp så tidlig som mulig.

Regjeringen har godkjent et forslag fra 0-24-samarbeidet om å iverksette en pilot for programfinansiering. Programfinansiering innebærer her en samordning av statlige tilskudd rettet mot utsatte barn og unge mellom 0-24 år og deres familier. Gjennom piloten ønsker direktoratene i samarbeidet å få mer kunnskap om effekten av en mer fleksibel finansieringsmodell, fremfor dagens mange ulike sektor- og fagspesifikke tilskuddsordninger.

Oxford Research har fått i oppdrag av styringsgruppen for 0-24-samarbeidet å følgeevaluere pilot for programfinansiering. Målet med evalueringen er å følge piloten og gi jevnlige tilbakemeldinger til oppdragsgiver relatert til målsetningen med piloten. Evalueringen skal kunne gi klare anbefalinger underveis både gjennom skriftlig rapportering og gjennom møter/samlinger/workshops.

Følgeevalueringen påbegynnes våren 2019 og vil pågå fram til 2023. Evalueringen ledes av sjefsanalytiker Stine Meltevik