Oxford Research har fått i oppdrag av Trøndelag fylkeskommune å gjennomføre en evaluering av omstillingsprogrammet i Indre Fosen.

Indre Fosen kommune (tidligere Rissa og Leksvik kommuner) påbegynte sitt omstillingsarbeid i 2016, og Trøndelag fylkeskommune ønsker nå å få gjennomført en midtveisevaluering av programmet. Evalueringen skal dokumentere og vurdere program­­mets organisasjon, tiltak og resultater på dette stadiet i programgjen­nom­føringen, og vil ha et særlig fokus på å identifisere forbedringspunkter.

Evalueringen ledes av André Flatnes, og rapporten leveres i juni 2019.