Oxford Research har fått i oppdrag av Gjøvikregionen Utvikling å gjennomføre en evaluering av næringsprogrammet i Gjøvikregionen.

Næringsprogrammet for Gjøvikregionen har vært operativt siden januar 2017. Det ble vedtatt som et prøveprosjekt for tre år, med evaluering etter to års drift som grunnlag for vurdering av eventuell videreføring ut over treårs-perioden. Evalueringen skal dokumentere og vurdere program­­mets organisasjon, tiltak og resultater på dette stadiet i programgjen­nom­føringen, og vil ha et særlig fokus på å identifisere forbedringspunkter.

Evalueringen ledes av André Flatnes, og rapporten leveres i juni 2019.