Oxford Research skal på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet evaluere bistandsadvokatordningen.

Bistandsadvokatordningen er ment å bidra til å sikre rettsikkerheten til individer og grupper i samfunnet. En har krav på bistandsadvokat dersom en har blitt utsatt for, eller forsøkt utsatt for blant annet voldtekt, misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller psykiske forhold, seksuell omgang med barn, incest, familievold eller tvangsekteskap, menneskehandel og kjønnslemlestelse.

I 2008 ble det vedtatt en rekke utvidelser av fornærmede og etterlattes rett til bistandsadvokat. Endringene som den gang ble gjort, har ikke blitt evaluert.
Justis- og beredskapsdepartementet ønsker nå en evaluering som skal gi departementet, Regjeringen og Stortinget et godt grunnlag for å vurdere hvilke konsekvenser endringene i 2008 har hatt, hvorvidt ordningen fungerer etter hensikten, hvorvidt den er effektiv nok og hvorvidt det bør gjøres lovendringer.

Evalueringen blir utført i samarbeid med Menon Economics og juridiske fageksperter.

Evalueringen blir gjennomført fra 20.02. 2018 til 15.02. 2019.