På oppdrag for Arbeids- og velferdsdirektoratet har Oxford Research gjennomført en kartlegging og evaluering av NAVs oppfølging av IA-avtalen for 2019-2022. Oppdraget har munnet ut i to leveranser – et strategisk notat og en kartleggingsrapport.

Hovedfunn fra del 1 viser at NAV har gjort mye godt arbeid i oppfølgingen av IA-avtalen, men samtidig avdekker vi kritikk av NAVs samlede innsats. Funnene har resultert i en rekke anbefalinger til NAV og partene i IA-samarbeidet. Delrapport 2 tar for seg NAV-fylkenes organisering, samordning og styringsdialogen. Blant de mest sentrale funnene er at IA-arbeidet verken i direktoratet eller hos fylkesdirektørene oppleves som et prioritert innsatsfelt for NAV, sett i forhold til NAVs rettighetsbaserte tjenesteyting. På bakgrunn av dette vurderer Oxford Research at IA trenger strammere føringer når det gjelder kommunikasjon, form og rapportering. 

Kartlegging og evaluering av NAV sin oppfølging av IA-avtalen 2019-2022 – Sluttrapport – delprosjekt 1 | Oxford Research — Oxford Research

Kartlegging og evaluering av NAV sin oppfølging av IA-avtalen 2019-2022 – Rapport – delprosjekt 2 | Oxford Research — Oxford Research