For første gang er det lagt frem en Stortingsmelding om barne- og ungdomskulturfeltet som et samlet politisk satsingsområde på nasjonalt nivå. Målet er å gi alle barn og unge, uavhengig av bakgrunn, tilgang til kunst og kultur, sikre at kunst og kultur som blir skapt for og formidlet til barn og unge er av høy kvalitet og å gi alle barn og unge muligheten til å oppleve og skape kultur på egne premisser.

Hovedbudskapet er at alle barn og unge skal medvirke i kunst- og kulturpolitikken, at alle barn og unge skal få sjansen til å delta i de kunst- og kulturtilbud som de er interesserte i, og at kunst og kultur for barn og ungdom skal være av høy kvalitet.

To av Oxfords rapporter er brukt i utformingen av en ny politisk kurs for barne- og ungdomskulturfeltet. Du finner rapportene her:

Hauge, E. S., Knutsen, V. S, & Ervik, M. R. (2017). «Nærhet, autonomi og demokratisering». Evaluering av direktekommuneordningen i Den kulturelle skolesekken. Kristiansand: Oxford Research.

Hauge, E. S., Knudsen, J. P., Knutsen, V. S. & Meltevik, S. (2018). Kommunesektorens rolle i nasjonal kulturpolitikk. Nye oppgaver og ansvar for fylkeskommunene. Kristiansand: Oxford Research.