Foreslår endringer i Voldsoffererstatningen

Oxford Research peker på at ordningen i dag er lite kjent, noe som etter deres vurdering kan bidra til å begrense mulige samfunnsvirkninger.

15.september 2019 leverte Oxford Research rapporten «Virkningene av Voldsoffererstatningen» til Justis- og beredskapsdepartement. Departementet opplyser at rapporten har vært et viktig bidrag i arbeidet med nytt lovforslag. I stedet for å følge opp forslagene i «NOU 2016: 9 Rettferdig og uforutsigbar – voldsskadeerstatning», har departementet utredet nye forslag og sendt forslagene på høring. Forslagene er i stor grad i tråd med våre funn og anbefalinger.

Les høringsnotatet her