Et ekspertutvalg for etter- og videreutdanning har vurdert hvordan endringer i arbeids- og samfunnslivet vil påvirke behovet for å lære hele livet. Med bakgrunn i at vi trenger å tilegne oss kunnskap gjennom hele livet, mener utvalget det er et behov for en dreining i synet på utdanning og kompetanse. Utvalget overleverte 4. juni 2019 sin rapport (NOU 2019:12) til Kunnskapsdepartementet.

Oxford Research leverte i 2016, på oppdrag fra Innovasjon Norge, sluttrapporten fra følgeevalueringen av tjenesten «Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer». Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer var et initiativ for å tilrettelegge for næringsrelevante utdanningstilbud i ulike regioner i Norge.

I NOUen er det referert til evalueringsrapporten, som blant annet pekte på utfordringen knyttet til bærekraften i de tilbudene som ble levert, og behovet for oppfølging og ressurser for å sikre videre drift av utdanningstilbudene. Med blant annet dette som grunnlag, mener ekspertutvalget at virkemidlene må ha insentiver som støtter en fortsatt drift, gitt at det finnes en etterspørsel.

Les hele NOUen her