Oxford Research gjengitt i NOU

14.mars 2019 overleverte Forvaltningslovutvalget utredningen «NOU 2019:5 Ny forvaltningslov – lov om saksbehandling i offentlig forvaltning» til Justis- og beredskapsdepartementet. Det foreslås å avløse gjeldende lov fra 1967 med en ny lov om saksbehandling i offentlig forvaltning.

Oxford Research er nevnt to ganger i NOUen:
Oxford Research -rapport «Innsyn i forvaltningen – Kompetanse, etterspørsel og makt. Evaluering av offentleglova» er gjengitt i denne NOUen (se kap 19.4, side 278-279).

Videre er også en Vista Analyse/Oxford Research rapport referert til i litteraturlisten: «Vista Analyse, Rapport 2016/47 En fosterhjemsregulering som fremmer konkurranse til barnas beste»

Dokumentet kan leses her: