Sørlandetstinget har anmodet fylkeskommunene på Agder om å lede og koordinere en helhetlig og langsiktig levekårssatsing i et partnerskap mellom stat, fylke og kommuner. Som en del av oppfølgingen har fylkeskommunene gitt Oxford Research i oppdrag å gjennomføre et forprosjekt. Gjennom dette skal det utarbeides en analyse med anbefalinger til hvordan Agder som en region med by og land kan styrke pågående arbeid ved å ta i bruk områdemetodikk i levekårssatsingen (med referanse til Groruddalsatsingen). Forprosjektet skal munne ut i en søknad til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) om midler til en områdesatsing i landsdelen.