Publikasjoner03-10-2017

Midtveisevaluering i Træna

Evaluering av nærings- og samfunnsutviklingssatsingen Utviklingsprosjekt Træna


Oxford Research mener at det i utviklingsprosjektet er arbeidet meget godt og at det kan vises til en portefølje av tiltak som støtter opp om målsettingene for utviklingsprosjektet. Utviklingsprosjektet har bidratt positivt til Trænas omdømme og til bolysten til befolkningen i kommunen.

15-09-2017

Bibliometrisk analyse

De syv norske primærnæringsinstituttene 2010-2015/16


15-09-2017

En komparativ studie

Strategier og virkemidler for å tiltrekke industri


11-09-2017

Et forsøk verdt

Evaluering av forprosjekt i scenekunst for Kulturrådet


11-09-2017

Mer enn penger

Evaluering av arrangørstøtteordningen i scenekunst for Kulturrådet


18-08-2017

Omstillingsprogrammet i Askvoll

Sluttevaluering av omstillingsprogram


16-08-2017

Investorfinansiert eksport

Innovasjon Norges kundeeffektundersøkelse 2016 - Førundersøkelsen


14-08-2017

Omstillingsprogrammet i Elverum

Midtveisevaluering av omstillingsprogram


12-06-2017

Omstillingsprogrammet i Hurum

Midtveisevaluering av omstillingsprogram


18-05-2017

Skoleutvikling evaluert

Evaluering av skoleutviklingsprosjekt i utsatte områder for Oslo kommune


04-05-2017

På vei mot måloppnåelse

Følgeevaluering av Norges forskningsråds program BIONÆR


21-03-2017

Sluttevaluering ferdig

Evaluering av omstillingsprogrammet i Søndre Land


17-02-2017

Betydelig utviklingsaktivitet

Sluttrapport for Oppland fylkeskommunes programsatsning "Bedriftene i fokus"


16-02-2017

Mer innovasjon for pengene

Innovasjon Norges kundeeffektundersøkelse 2012 - Etterundersøkelsen


16-02-2017

For Husbanken

Evaluering av tilskudd til etterinstallering av heis - ekstraanalyser


09-02-2017

Veldig bra, men litt dyrt

Evaluering av Vekstsatsingen i Innovasjon Norge


23-01-2017

Tvister om sykepenger

Evaluering av Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden


20-01-2017

God måloppnåelse

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer for Innovasjon Norge


28-12-2016

Viktig bidrag

Underveisevaluering av PETROMAKS2 på oppdrag fra Norges forskningsråd


28-12-2016

Fungerer godt

Underveisevaluering av ENERGIX på oppdrag fra Norges forskningsråd


28-12-2016

Høy addisjonalitet

Evaluering av kommunale næringsfond i Hedmark


06-12-2016

Én ordning...

... flere tilnærminger.


Evaluering av Kunnskapsdepartementets ordning med spesialutsendinger

26-10-2016

For Husbanken

Evaluering av tilskudd til etterinstallering av heis


20-10-2016

Flying start

Evaluering av Global Entrepreneurship-tjenesten for Innovasjon Norge


01-08-2016

Midtveisevaluering

Evaluering av Utviklingsprogram Narvik


13-06-2016

Anbefaler videreføring

Evaluering av påbudet om bruk av flyteutstyr i fritidsbåt


02-06-2016

Behandlingen av foreldretvister

Utreding av domstolsbehandlingen etter barneloven for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet


27-05-2016

På vei mot måloppnåelse

Midtveisevaluering av omstillingsprogrammet i Ringeriksregionen


27-05-2016

Evaluering av Norwegian Rooms

Midtveisevaluering av Arena-prosjekt


27-05-2016

Smart spesialisering tilnærming

Analyse av innovasjonssystemene i Møre og Romsdal


26-05-2016

Enklere og bedre?

Grenseflater mellom Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Siva og fylkeskommunene


25-05-2016

Bedre fundament

Utredning om samarbeid eller sammenslåing av Buskerud, Telemark og Vestfold


22-05-2016

Attraktivitet og verdiskaping

Tilretteleggende tiltak i omstillingsprogrammer


18-05-2016

Betydelig utviklingsaktivitet

Delrapport 2 for Oppland fylkeskommunes programsatsning "Bedriftene i fokus"


13-05-2016

Kreative næringer

Evaluering av Program for kreative næringer for Møre og Romsdal fylkeskommune


29-04-2016

Enestående satsing

Følgeevaluering av Agdermodellen og LIM-planen for Vest-Agder fylkeskommune


29-04-2016

Nødvendig HMS-forskning

Evaluering av HMS-satsingene i PETROMAKS og PETROMAKS2 for Norges Forskningsråd


28-04-2016

Muligheter i segmentet

Østfoldbedrifters rolle i bioøkonomien


01-04-2016

Synteserapport

Erfaringer fra fem omstillingsprogrammer


05-02-2016

Veien blir til mens man går

Evaluering av veiledningssentrene i Akershus fylkeskommune


22-01-2016

Terskler i barnevernet

Prosjekt for Program for storbyrettet forskning


21-01-2016

Fattigdom og fred

Evalueringen av forskningsprogrammet "Fattigdom og fred" for Norges forskningsråd


20-01-2016

Som bestilt

Evaluering av spesielle rettshjelpstiltak for Justis- og beredskapsdepartementet


19-01-2016

Bidrar til vekst

Innovasjon Norges kundeeffektundersøkelse 2014 - Førundersøkelsen


11-01-2016

Klart lovspråk

Hvordan fire lover forstås og virker i praksis på oppdrag fra Kommunal- og modernisesringsdepartementet


11-01-2016

Evaluering av offentleglova

Oppdraget er gjennomført for Justis- og Beredskapsdepartementet


18-12-2015

Ekstern skolevurdering

Evaluering av ordningen med ekstern skolevurdering for Utdanningsdirektoratet


09-12-2015

Samiske tall forteller

Evaluering av ”Faglig analysegruppe for samisk statistikk” og rapportserien "Samiske tall forteller”


17-11-2015

Delrapport følgeevaluering 2015

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer for Innovasjon Norge


02-11-2015

Anbefaler Glåmdal storkommune

Utredning av kommunestrukur i Glåmdalsregionen


02-11-2015

Mer informasjon?

Evaluering av forsøk med utvidet informasjon og veiledning til søkere og mottakere av sosiale tjenester


01-10-2015

Fra stagnasjon til vekst?

Utredning av ny kommunestruktur for Setesdal Regionråd


21-09-2015

Forskningsløft i nord

Innspill til Forskningsrådets nye regionale satsing


08-09-2015

Usikre rammer

Evaluering av stiftelsen SEPREP og Tverrfaglig utdanningsprogram


08-09-2015

Datalagringssentre på Sørlandet

Hvordan kan landsdelen tiltrekke seg grønne datasentre?


03-08-2015

Få resultater å vise til

Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Karlsøy


25-06-2015

Organisering og ressursbruk

Evaluering av Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker


19-06-2015

Mye penger til få bedrifter

Delrapport i følgeevaluering av Oppland fylkeskommunes programsatsning "Bedriftene i fokus"


27-05-2015

Ambisiøse og langsiktige mål

Underveisevaluering av NORRUSS-programmet på oppdrag fra Norges Forskningsråd


27-05-2015

Rettssikkerheten ikke optimal

Klage- og påvirkningsmuligheter for søkere og mottakere av AAP


27-05-2015

Er det verdt det?

Kartlegging av søknadsordninger til øremerkede tilskudd til kommunesektoren


20-05-2015

God, men lite kjent

Evaluering av tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge


20-05-2015

Noe å tygge videre på?

Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi


20-04-2015

Fengselslokalisering

Konsekvenser av nærhet til nytt storfengsel på Agder


15-04-2015

Spirende næringsklynge

Evaluering av Arena Smart Grid Services


20-02-2015

Solid klyngesatsing


Oxford Research har sluttevaluert Arena-prosjektet Oslo Medtech. Klyngeprosjektet har medført betydelige resultater for bedrifter i helseteknologinæringen.

13-02-2015

Tvang eller ikke?


Oxford Research har evaluert pasient- og brukerretighetsloven kapittel 4 A på oppdrag fra Helsedirektoratet.

02-02-2015

Evaluering av Arena Vindenergi


Rapporten er en sluttevaluering av Arena-prosjektet Arena Vindenergi. Arena Vindenergi ble etablert som et Arena-prosjekt i 2010, som et klyngeutvikl­ings­prosjekt for leverandørindustrien innen vindkraft i Midt-Norge.

29-12-2014

Evaluering av Arena Ocean


Rapporten er en sluttevaluering av Arena-prosjektet Arena Ocean of Opportunities. Arena Ocean ble etablert som et Arena-prosjekt i 2011, som et klyngeutviklingsprosjekt for akvakulturbedrifter på Sør-Vestlandet.

18-12-2014

Økonomi i studieforbund


Oxford Research og BDO har gjort en gjennomgang av økonomi i studieforbund. Vi har konsentrert oss om studieforbundenes, kursarrangørenes og kursenes totale inntekter og utgifter, tilgang på midler, samt addisjonalitet.

12-12-2014

Gjør bedrifter mer robuste


Oxford Research har gjennomført denne etterundersøkelsen som en del av kundeeffektundersøkelsen (KEU) for 2010. På oppdrag fra Innovasjon Norge, er bedrifter som fikk tilsagn fra Innovasjon Norge i 2010, intervjuet angående resultatene av det støttede prosjektet. Undersøkelsen er basert på svarene som bedriftene har oppgitt ca. 4 år etter mottatt støtte.

11-12-2014

Asylsøkere mindre informert


På oppdrag fra Utlendingsdirektoratet (UDI) har vi evaluert informasjons- og veiledningsprogrammet for nyankomne asylsøkere.

11-12-2014

Likestillingsvurderinger i Nord


Denne publikasjonen er utarbeidet på oppdrag fra Sosialdepartementet i Danmark.

11-12-2014

IN-støtte har effekt


Oxford Research gjennomført prosjektet "Langtidseffekter av Innovasjon Norges støtte til bedrifter i perioden 2003 - 2010", sammen med Møreforsking Molde.

05-12-2014

Vi har evaluert Mentortjenesten


På oppdrag fra Innovasjon Norge har Oxford Research evaluert Mentortjenesten for gründere i perioden fra 2011-2013.

27-11-2014

Avdekker gode resultater

Evaluering av omstillingsprogrammet i Flakstad


27-11-2014

Ti steg for god samhandling


Oxford Research har gjennomført en litteratur- og casestudie om måten kommuner samarbeider på har innvirkning på vekst. Oppdraget er gjennomført på oppdrag fra Distriktssenteret.

25-11-2014

Vellykket satsing

Har evaluert omstillingsprogram i Rollag


31-10-2014

Kunnskap om klyngeledelse

Kunnskap samlet på ett sted


17-10-2014

Evaluering av lederutdanning

Gir gode resultater - igjen


15-09-2014

Omstillingsprogram på Karmøy

Begrensede effekter


09-09-2014

Nye funn om kriminalitet

Asylsøkere og utlendinger uten lovlig opphold står for 2 % av siktelser


03-09-2014

Evaluerer Aktivitetsmidler

Har vurdert Korforbundets støtteordning


31-07-2014

Nytt marinteknologisk senter

Fersk analyse sluppet i dag


15-05-2014

Immaterielle rettigheter

Nøkkelen til kommersiell suksess


10-04-2014

Kommer godt ut

Vi har evaluert Arena Eyde


24-03-2014

Ingen premissleverandør


Distriktssenteret oppfyller sentrale deler av sitt mandat. Senteret lykkes imidlertid ikke godt nok med syntetisering av kunnskap og å være en premissleverandør for politikkutvikling.

20-03-2014

Urealistiske mål i Nesset


Vi har evaluert omstillingsprogrammet i Nesset.

10-03-2014

Kartlegging av nettverk


Kartlegging av klyngeorganisasjoner og bedriftsnettverk innenfor Osloregionen.

03-03-2014

Maskulinitetskultur i Forsvaret


Kjønnsnøytrale rom i Forsvaret har bidratt til mindre seksuell trakassering og forskjellsbehandling.

24-02-2014

Kompetanseoffensiven i Østfold


Svak sammenheng mellom prosjektene og målsettingene.

24-02-2014

Vellykket i Meråker


Omstillingsprogrammet har medført en kompetanseheving når det gjelder kommunens utviklingsevne.

24-02-2014

Liten effekt av omstilling


Evaluering av omstillingsprogrammet i Vanylven.

24-02-2014

Vekstkraftig næringsliv


Evaluering av omstillingsprogrammet i Sunndal.

24-02-2014

Arena Magica vel gjennomført


Evaluering av Arena Magica etter endt periode som prosjekt i Arena-programmet.

24-02-2014

Meget solid gjennomføring


Arena Fritidstbåt er et svært godt eks­em­pel på hvilken merverdi et klyngeinitiativ kan ut­løse.

17-02-2014

Stemningsskifte blant de store


Konjunkturbarometeret for Agder 2014

10-02-2014

Felles struktur


Et første forslag til felles struktur for Innovasjon Norges distriktskontor og fylkeskommunene. Tanken er at denne kan videreutvikles og tilpasses fylkeskommunale behov med tiden

20-01-2014

Fast i fisken


HAVBRUK bidrar til å nå de nasjonale målene for norsk forskning, og bør viderføres. Samtidig burde de økonomiske rammene økes.

15-01-2014

Et mangfold av løsninger


Studien av norske studieforbund viser en mangfoldig, heterogen, omfangsrik og innholdsrik ordning som i stor grad er en ressurs for sine medlemsorganisasjoner og til nytte for kursdeltakerne.

10-01-2014

NAFKAM en vei å gå


NAFKAM oppfyller sitt mandat, men har en lang vei å gå for å posisjonere seg nasjonalt. Dette gjelder også i stor grad det utadrettede informasjonsarbeidet gjennom nettportalen Nifab.

07-01-2014

NCE hovedrapport


Oxford Research har evaluert NCE Aquaculture, NCE Culinology og NCE Oslo Cancer Cluster, som har gjennomført den andre kontraktsperioden på tre og et halvt år som NCE-prosjekt.

06-01-2014

Adresserer flaskehalser


NCE Aquaculture har styrket seg både i kvalitet og volum, og preges av en velfungerende klyngedynamikk. En generell oppskalering anbefales for prosjektet.

18-11-2013

Sterk biotek-klynge

NCE Oslo Cancer Cluster er godt posisjonert i den globale kreftindustrien.


18-11-2013

NCE Culinology styrket


NCE Culinology har hevet seg betydelig fra første til andre kontraktsperiode, og det har skjedd en oppgradering av klyngedynamikken innen NCE-prosjektet.

18-11-2013

Moden oljeteknologiklynge


NODE er en svært velfungerende og moden klynge, der klyngetenkningen er meget godt forankret.

28-10-2013

Kraftfor for gründere


Støtte fra Innovasjon Norge gir best resultater for gründere og dem som er mest innovasjonsorienterte.

30-09-2013

SWOT av Asker og Bærum


Asker og Bærum kommunene bestilte en samfunns-, nærings- og SWOT-analyse.

26-08-2013

Forskningsløft i nord


Satsing på å styrke utvalgte kompetansemiljøer i Nord-Norge har bidratt til utvidet aktivitet og bedre kvalitet. KRD legger opp til å videreføre satsingen i tre år.

12-08-2013

Vestnordenfondet


Vestnordenfondet har over tid har funnet en nisje det kan operere innenfor, og har en betydelig rolle i næringslivet på Færøyene og Grønland. Men store strukturelle endringer anbefales.

12-08-2013

Vellykket omdømmeskole


Distriktssenterets Omdømmeskole skal styrke kommuners arbeid med omdømmebygging. Opplegget har fungert godt, men det er for tidlig å si noe om endelige effekter.

16-07-2013

Kommersialisering av forskning


EU-kommisjonen ønsket å forstå hvordan FoU-prosjekter best kan kommersialiseres.

18-06-2013

Entreprenørskap i Vestfold


VFK anbefales å opprettholde en aktiv rolle som tilrettelegger for entreprenørskap, samtidig som innrettingen spisses.

08-05-2013

Rettshjelp-pilot bør utvides

Pilotprosjektet fra Justis- og beredskapsdepartementet gav fornøyde brukere.


06-05-2013

Beste fordeling av tippemidler


Kulturdepartementet ønsket en vurdering av fremtidens fordeling av Norsk Tippings overskudd øremerket samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner.

22-04-2013

Spredt målfokus gav få fyrtårn


Bø og Øksnes kommuner hadde omstillingsstatus i perioden 2007-12. Omstillingsselskapet Bøks AS hadde som hovedmål å bidra til utvikling av lønnsomme arbeidsplasser og en mer robust og variert næringsstruktur.

22-04-2013

Nye IKT-trender


Hovedtrendene innenfor IKT er å gjøre systemene mindre, rimeligere, mer kraftfulle og mer integrert i hverdagen. Dette viser rapporten gjort på oppdrag for IT-klyngen Digin.

08-04-2013

Ressursbruk i kriminalomssorgen


Ressurstilgang påvirker hovedmålsettingene om trygghet under straffegjennomføring og tilrettelegging for en kriminalitetsfri tilværelse etter gjennomført straff.

25-03-2013

Betydelig risiko


Ansvaret for fastsettelse av utlendingers identitet i norske etater og virksomheter er spredt.

25-03-2013

NCE når målene


Oxford Research har evaluert NCE NODE, NCE Smart Energy Markets og NCE Tourism, som har gjennomført den første kontraktsperioden på tre og et halvt år som NCE-prosjekt.

25-03-2013

Positiv første kontraktsperiode


NCE Smart Energy Markets viser en fremdrift og et potensial som peker i riktig retning.

25-03-2013

Gryende turistklynge


NCE Tourism (NCET) begynner å finne en form som gir grunn til optimisme for den videre utviklingen.

19-03-2013

Etikk i det daglige


Oxford Research har evaluert storbykommunenes arbeid med etikk på oppdrag fra KS FoU, program for Storbyrettet forskning. Rapporten inneholder beskrivelser og vurderinger av ulike sider av etikkarbeidet i utvalgte storbykommuner.

19-03-2013

Videreutdanning av lærere.

Evaluering av nasjonal strategi for videreutdanning av lærere


11-03-2013

Ledelse i barnehager (del 1)


Evalueringen av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager har nådd første delrapport. Funnene er at forventninger innfris på ulike vis.

14-02-2013

Konjunkturbarometer 2013


Nøktern optimisme i forhold til fjorårets barometer. Optimismen i olje- og gassnæringen er betydelig større enn i næringslivet for øvrig.

10-12-2012

Kunnskapsspredning i nettverk


På oppdrag fra Innovasjon Norge har Oxford Research, i samarbeid med Vista Analyse, gjennomført evalueringen av "Kompetansenettverk for småskala matproduksjon". Rapporten viser til høy brukertilfredshet blant produsentene.

05-12-2012

MAREANO-programmet


Oxford Research har nylig evaluert MAREANO-programmet (Marin arealdatabase for norske hav og kystområder). Evalueringen er gjennomført i perioden juni til november 2012, hvor det er Oxford Researchs vurdering at MAREANO er et velfungerende program.

29-11-2012

Infrastruktur for vekst


På oppdrag fra Buskerud fylkeskommune har Oxford Research gjennomført en evaluering av virkemiddelbruken til innovasjonsselskapene i fylket.

23-11-2012

Alle skal med!?


På oppdrag fra Norges forskningsråd har Oxford Research gjennomført en midtveisevaluering av programmet Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon (VRI). Evaluator konkluderer med at VRI er på vei mot å nå sine mål, samtidig som det er rom for justeringer.

07-11-2012

Teknologi for fremtiden


På oppdrag fra Europakommisjonen har Oxford Research gjennomført prosjektet "Strategy and Roadmapping for Industrial Technologies to address Grand Challenges".

01-11-2012

Godt fundament


På oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet har Oxford Research gjennomført sluttevalueringen av handlingsplanen mot kjønnslemlestelse. Rapporten viser til at til tross for et utfordrende prosjekt så har handlingsplanen skapt solid kompetanseoppbygging.

01-11-2012

Arena Innovative Opplevelser


På oppdrag fra Visit Bodø har Oxford Research gjennomført en sluttevaluering av Arena Innovative Opplevelser. Prosjektet kan vise til stor grad av måloppnåelse både for egenformulerte målsetninger og målsetningene for Arena-programmet. Evaluator vurderer prosjektet som svært vellykket.

30-10-2012

Advokatordningen for asylsøkere


På oppdrag fra utlendingsdirektoratet (UDI) har Oxford Research gjennomført en evaluering av advokatordningen for asylsøkere. Rapporten avdekker en rekke interessante funn hvor det fremkommer at ordningen byr på ulike utfordringer og har forbedringspotensial.

22-10-2012

Velberget gjennom finanskrisen


På oppdrag fra Innovasjon Norge har Oxford Research gjennomført en kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som mottok tilsagn fra Innovasjon Norge i perioden 2008.

24-09-2012

En lanterne innen nærskipsfart


På oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet har Oxford Research gjennomført en evaluering av Short Sea Promotion Centre- Norway (SPC-N). Rapporten konkluderer med at SPC-N har vist betydelig aktivitet og økning i informasjonsspredning de to siste årene.

03-09-2012

Viktig lærdom


På oppdrag fra fylkesmannen i Hordaland har Oxford Research gjennomført en følgeevaluering og sluttevaluering av prosjektet «Nettstøtta læring innanfor Kriminalomsorga». Sluttevalueringen viser at man gjennom prosjektet har kommet frem til mange nyttige erfaringer og måter og jobbe på.

15-08-2012

Behov for kraftsamling


På oppdrag fra Nore og Uvdal kommunen har Oxford Research gjennomført en evaluering av næringsutviklingsarbeidet i kommunen. Undersøkelsen viser at næringslivet i Nore og Uvdal har forbedringspotensial. Samtidig har næringsutviklingsarbeidet stor betydning for kommunen.

25-06-2012

Evaluering av Arena Fritidsbåt


Arena Fritidsbåt kan vise til stor grad av måloppnåelse for både egenformulerte målsetninger, samt målsetningene for Arena-programmet. I løpet av kun tre år som Arena-prosjekt har fritidsbåtprodusentbransjen gått fra å ha marginal inngripen med forskningsmiljøer og virkemiddelapparatet, til å gjennomføre BIA- og EU-prosjekter.

18-06-2012

Evaluering av Arena Beredskap


På oppdrag fra Kunnskapsparken Bodø har Oxford Research gjennomført en evaluering av Arena Beredskap. Rapporten konkluderer med at Arena Beredskap viser stor grad av måloppnåelse både for egenformulerte målsetninger og målsetningene for Arena-programmet.

07-05-2012

Forskningsløft i nord


Oxford Research er engasjert av Forskningsrådet for å gjennomføre en følgeevaluering av programmet Forskningsløft i nord. Hovedinntrykket er at Forskningsløft i nord er et rimelig vellykket initiativ.

23-04-2012

FoU-satsing i Nordland


Oxford Research har gjennomført en evaluering av FoU-satsingen i Nordland. Hovedfunnene i rapporten er at noen av målene i strategien er nådd, andre er under realisering, mens det er usikkert om man er underveis i forhold til relative gevinster i FoU-bruk innenfor en nasjonal referanseramme.

03-04-2012

I pose og sekk?


På oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har Oxford Research og Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) utredet i hvilken grad det er hensiktsmessig å heve kravet til innovasjon for å motta midler fra programkategori «13.50 Distrikts- og regionalpolitikk». Gjennom utredingen har det vært særlig fokus på konsekvenser av økt innovasjonshøyde på geografi og sysselsetting.

26-03-2012

Evaluering av Team Bodø


På oppdrag fra Bødø kommune har Oxford Research i samarbeid med Bedriftskompetanse AS, gjennomført en evaluering av Team Bodø KF. Team Bodø KF er Bodø kommunes redskap for tilrettelegging for næringsutvikling og ble etablert i 2003. Evalueringsperioden har vært fra desember 2011 til mars 2012.

27-02-2012

Stø på havet


På oppdrag fra Fiskeri- og kystdepartementet har Oxford Research evaluert Havforskningsinstituttet (HI). Rapporten konkluderer med at HI har en sterk posisjon i Norge, men at der også er rom for forbedring.

17-02-2012

Konjunkturbarometeret 2012


Det går bra hvis ikke alt går galt! Konjunkturbarometeret for 2012 viser at situasjonen ved inngangen til det nye året er preget av stor usikkerhet. Samtidig er bedriftslederne i Agderfylkene optimistiske.

17-02-2012

Value Added Materials


På oppdrag fra Europakommisjonen har Oxford Research levert en rapport som analyserer «Value Added Materials» eller VAMs.

03-02-2012

Til tjeneste


På oppdrag fra Innovasjon Norge har Oxford Research analysert Innovasjon Norges bidrag til tjenesteyting i bedrifter. Analysen er basert på Innovasjon Norges etterundersøkelser fra periode 2003 til 2006.

30-01-2012

Oljemessen i Houston


På oppdrag fra Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune har Oxford Research gjennomført en evaluering av regionale, offentlige aktørers deltakelse på oljemessen i Houston.

16-01-2012

Nytt hjem søkes


På oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har Oxford Research høsten 2011 evaluert testvirksomheten ved SIFO.

30-12-2011

Plattform for videre vekst


På oppdrag fra Innovasjon Norge har Oxford Research gjennomført en kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som har mottatt en tjeneste eller deltatt i et program finansiert av Innovasjon Norge i 2010.

19-12-2011

Nordisk husleielovgivning


På oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet har Oxford Research i samarbeid med Advokatfirmaet Wangsteen, Wigemyr & Co DA, utført en sammenliknende analyse av husleielovgivningen i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Utredningen har vært gjennomført i tidsrommet juni 2011 til november 2011.

12-12-2011

Refleksjon og strategi

Tredje delrapport: Handlingsplan mot kjønnslemlestelse


Oxford Research utfører på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet evaluering av arbeidet med handlingsplanen mot kjønnslemlestelse. Vi har fulgt arbeidet over flere år og presenterer nå den tredje og siste delrapporten.

12-12-2011

Evaluering av CLIMIT-programmet


På oppdrag fra Gassnova SF har Oxford Research sammen med Element Energy Ltd og Thema Consulting Group, evaluert CLIMIT-programmet. CLIMIT-programmet administreres av Gassnova i samarbeid med Norges forskningsråd og har som målsetting å akselerere kommersialiseringen av CO2-håndtering gjennom økonomisk stimulering av forskning, utvikling og demonstrasjon.

01-09-2011

En etat under press


På oppdrag fra Drammen kommune, Senter for oppvekst, har Oxford Research gjennomført en analyse av barnevernsarbeidet i Drammen. Analysen tar for seg behovene for barnevernstjenestene i Drammen kommune, ressursbruken i etaten, og en særlig vinkling på forebyggende arbeid og effektiv ressursbruk internt.

01-09-2011

Mer for pengene


Oxford Research har gjennomført en etterundersøkelse blant bedrifter som mottok støtte fra Innovasjon Norge i 2007. Etterundersøkelsen er gjort som en del av kundeeffektundersøkelsen (KEU) for 2007.

31-08-2011

Tilfredshet med videreutdanning


Som ledd i evaluering av ”Kompetanse for kvalitet. Strategi for videreutdanning av lærere” har vi våren 2011 hatt gleden av å undersøke lærernes vurderinger av sitt utbytte av videreutdanningen.

29-08-2011

Medisinsk-odontoligisk fakultet


Oxford Research har våren 2011 evaluert organisering av medisinsk-odontologisk fakultet ved Universitetet i Bergen.

30-06-2011

Førskolelærerutdanning

Tospråklige i førskolelærerutdanning: Et problem eller en ressurs?


På oppdrag fra samarbeidsnettverket HiNorge og Høgskolen i Hedmark har Oxford Research evaluert førskolelærerutdanningen for tospråklige. Rapporten evaluerer utdanningen slik den praktiseres ved fem høyre utdanningsinstitusjoner som er tilsluttet samarbeidsnettverket HiNorge.

30-04-2011

Det innovative Norge


I samarbeid med Innovasjon Norge har Oxford Research arbeidet med å kartlegge i hvilken grad støtten fra Innovasjon Norge faktisk bidrar til innovasjon. Riksrevisjonen (2008-2009), Abelia (2008) og Aanstad, Scordato og Spilling (2008) hevder at innovasjonsinnholdet i de støttede prosjektene er lavt, og at IN bidrar til å sementere næringsstrukturen.

30-04-2011

MedITNor


Prosjektet Arena MedITNor ble gjennomført i perioden 2007-10. I henhold til programbeskrivelsen for Arena-programmet skal det gjennomføres en ekstern evaluering etter avslutningen av prosjekter. Oxford Research AS fikk i oppdrag å evaluere prosjektet.

30-04-2011

Småsamfunnssatsing


I samarbeid med Bedriftskompetanse AS har Oxford Research evaluert Nordland fylkeskommunes småsamfunnssatsing i perioden 2004 til 2011. Formålet med evalueringen er å dokumentere måloppnåelse og resultater av satsingen, samt angi forbedringsmuligheter. Satsingen blir gjennomført i to regioner; Nord-Salten og Nord-Helgeland. De to regionene har formulert sine egne målsetninger for virkemiddelbruken.

30-04-2011

Tid for konsolidering


Evaluering av innovasjonsselskapene i Trøndelag. Utarbeidet for Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommuner

01-04-2011

Evaluering av IKT Grenland


Arena-prosjektet IKT klynge Grenland ble iverksatt i 2007, og er nå evaluert av Oxford Research.

31-03-2011

NordForsk på rett vei


Som følge av visjonen om å gjøre Norden til en av verdens sterkeste regioner innen for forskning og innovasjon, etablerte de nordiske landene i 2005 organisasjonen NordForsk. Målet var å skape en felles nordisk plattform for samarbeid rundt forskning og forskningspolitikk. NordForsk er plassert under Nordisk Ministerråd (NMR), og i juni 2010 fikk Oxford Research i oppgave av NMR å evaluere NordForsks arbeid.

28-02-2011

EXPO 2010


Nærings- og handelsdepartementet gav i oktober 2010 Oxford Research i oppdrag å evaluere organiseringen av EXPO 2010. Målet med evalueringen var å gjøre det mulig å lære av erfaringene Norge gjorde seg i forkant av og under EXPO 2010 slik at en i det videre kan videreutvikle organisasjonsmodeller til senere anledninger.

28-02-2011

Hopp i det!


Oxford Research har hatt gleden av å evaluere Entreprenørskapsprogrammet (hoppid.no) i Møre og Romsdal på oppdrag fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Gjennom en periode på nesten et år (mai 2010 til februar 2011) har Oxford arbeidet med en evaluering som retter søkelyset mot mål- og resultatoppnåelsen innenfor prosjektet, samt utformingen av selve prosjektet.

28-02-2011

Tilfredshet med Statped?


På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har Oxford Research evaluert brukernes tilfredshet med tjenester fra Statlig pedagogisk støttesystem (Statped).

31-01-2011

Næringsfond


Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) kartlegger i dag resultater og effekter av store deler av de midlene som gis gjennom Innovasjon Norge (bedriftsrettede prosjekter) og de prosjektene som fylkeskommunene selv gir tilsagn til direkte (tilretteleggende prosjekter). KRD ga Oxford Research i oppgave å gjennomføre en forundersøkelse før departementet igangsetter en større resultat- og effektevaluering.

30-01-2011

Konjunkturbarometeret for Agder


Bedriftene i Agder ser gjennomgående positivt på utviklingen i 2011. Vi er for alvor på vei ut av nedgangstidene. Årets resultater fra bedriftsundersøkelsen viser at bedriftene overordnet ser positivt på utviklingen i 2011. Utarbeidet for: SpareBank 1 SR-Bank, NAV Aust- og Vest-Agder, NHO Agder, LO, Innovasjon Norge Agder, Aust- og Vest-Agder Fylkeskommuner

18-01-2011

Cultivas strategiprosess


Oxford Research AS har utarbeidet et faglig innlegg i forbindelse med strategiprosessen til Cultiva.

31-12-2010

Verdiskaping


I perioden august til desember 2010 gjennomførte Oxford Research en analyse av innovasjonshøyden i de prosjektene som Innovasjon Norge (IN) bevilget midler til i 2009. Det ble gjennomført en analyse av prosjektenes innovasjonsinnhold både ut i fra saksbehandlers kategorisering og tilsagnsmottakernes vurderinger av sine prosjekters forventede bidrag til verdiskaping.

28-12-2010

Bærekraftig entusiasme


Oxford Research har evaluert Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL).

30-11-2010

Statsborgerregelverket


Rapporten inneholder en evaluering av det norske statsborgerregelverket, og er utarbeidet for Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet

30-11-2010

Flere fisker i havet


Oxford Research har høsten 2010 evaluert Vestlandsprogrammet. Vestlandsprogrammet for nye oppdrettsarter har som visjon at Vestlandet skal være internasjonalt ledende på utvikling og kommersialisering av nye marine oppdrettsarter.

31-10-2010

Hurtigvirkende kur


Kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som mottok støtte i 2009

30-09-2010

Lumber-området


På oppdrag fra Lumber AS har Oxford Research utført en analyse a forhold som kan antas å ha relevans for beslutninger om utnyttelse av arealreservene som Lumber-området i Kristiansand representerer. Analysen drøfter ulike utviklingstrekk i befolkningen og næringsutviklingen som kan ha betydning for den arealmessige disponeringen av området.

30-09-2010

Tid for handling

Andre delrapport: Handlingsplan mot kjønnslemlestelse


Oxford Research utfører på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet evaluering av arbeidet med handlingsplanen mot kjønnslemlestelse.

30-09-2010

Olje i maskineriet


På oppdrag fra Norsk Industri har Oxford Research gjennomført en ekstern evaluering av Arena Bil (2007-09). Arena Bil har avsluttet sitt tredje prosjekt år og ønsket å utføre en evaluering med den hensikt at evalueringen skal bidra til læring på prosjekt- og programnivå.

01-09-2010

Tillit og brede prosesser


Oxford Research har evaluert NCE-prosjektene NCE Aquaculture, NCE Culinology og NCE Oslo Cancer Cluster.

31-08-2010

Industrielt om gastronomi


På oppdrag fra det nasjonale programmet Norwegian Centres of Expertise (NCE) har Oxford Research foretatt en evaluering av NCE Culinology. Programmet Norwegian Centres of Expertise (NCE) er et nasjonalt program med tolv regionale NCE-prosjekter.

31-08-2010

Sprell levende


På oppdrag fra det nasjonale programmet Norwegian Centres of Expertise (NCE) har Oxford Research foretatt en evaluering av NCE Aquaculture. Programmet Norwegian Centres of Expertise (NCE) er et nasjonalt program med tolv regionale NCE-prosjekter.

31-08-2010

Vitalt om kreft


På oppdrag fra det nasjonale programmet Norwegian Centres of Expertise (NCE) har Oxford Research foretatt en evaluering av NCE Oslo Cancer Cluster. Programmet Norwegian Centres of Expertise (NCE) er et nasjonalt program med tolv regionale NCE-prosjekter.

30-08-2010

Forblir i jobb


Oxford Research har i samarbeid med Arbeidsforskningsinstituttet og NIFU STEP evaluert ordningen tidsubestemt lønnstilskudd (TULT). Evalueringen startet i august 2009 og ble avsluttet i august 2010. Evalueringen har vært gjennomført på oppdrag fra Arbeidsdepartementet.

30-08-2010

Bærekraftige superinnovatører


Oxford Research har gjennomført denne etterundersøkelsen som en del av kundeeffektundersøkelsen (KEU) for 2006.

30-06-2010

Hovedstadprosjektet


På oppdrag fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har Oxford Research gjennomført en evaluering av Hovedstadprosjektet.

31-05-2010

Verdiskaping som bestilt


Oxford Research har evaluert innretningen og resultater av DA Bodø på oppdrag fra Nordland fylkeskommune.

30-04-2010

Infrastruktur gjør forskjell


Sammen med NIBR ble Oxford Research høsten 2009 engasjert av Nærings- og handelsdepartementet (NHD) for å gjennomføre en effektevaluering av SIVA SF for perioden 2002-2008 (2009).

28-02-2010

Elusive success


Oxford Research har evaluert "Entrense programme i Serbia".

30-11-2009

Innsikt om utsikt


Kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som fikk støtte i 2008

30-09-2009

Tid for handling

Første delrapport: Handlingsplan mot kjønnslemlestelse


Oxford Research utfører på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet evaluering av arbeidet med handlingsplanen mot kjønnslemlestelse.

30-09-2009

Butikk skaper butikk


Oxford Research har gjennomført et studie av arealpolitikkens rolle i utviklingen av flyplasser.

30-07-2009

Stabilt på høyt nivå


Etterundersøkelse av bedrifter som fikk tilsagn fra Innovasjon Norge i 2005.

30-06-2009

Reiselivsmilliarden


På oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet har Oxford Research gjennomført en kartleging av offentlige midler til reiselivsnæringen i Norge.

30-06-2009

Betydelig effekt


I forbindelse med Norges deltakelse i EU-programmet eContentplus (2005-08) ble det av Nærings- og handelsdepartementet etablert et norsk kontaktpunkt (NCP). Kontaktpunktfunksjonen er evaluert av Oxford Research.

28-02-2009

NODE gir fruktbart samarbeid


Evalueringen dokumenterer at NODE i all hovedsak har nådd de mål som ble formulert for tre år siden, og at aktørene i og omkring NODE er meget godt fornøyd med prosjektets utvikling.

28-02-2009

Jordnært om space


Evalueringen konkluderer med at SIREN kan vise til vesentlig grad av måloppnåelse på delmålnivå, mens hovedmålene ikke kan sies å være oppnådd. Tilbakemeldingene fra aktørene er noe variert.

28-02-2009

Harmoni innen vide rammer


På oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet har Oxford Research og NIBR utviklet et effektindikatorsystem for og gjennomført en evaluering av kapittel 551 post 60 på statsbudsjettet.

30-11-2008

Verdispørsmål om verdiskaping


Kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som fikk tilsagn av Innovasjon Norge i 2007.

30-09-2008

Stadig viktigere


Etterundersøkelse av bedrifter som fikk tilsagn fra Innovasjon Norge i 2004.

30-11-2007

En nyttig verktøykasse


Bedrifters vurdering av Innovasjon Norges tjenester og programmer. Kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som fikk tilsagn i 2006.

31-07-2007

Fremdeles mer å hente


På oppdrag fra Innovasjon Norge er bedrifter som har mottatt en tjeneste fra Innovasjon Norge i 2003 intervjuet angående resultatene av det støttede prosjektet.

31-12-2006

Innovasjon à la carte


Bedrifters vurdering av Innovasjon Norges virkemidler. Undersøkelse blant bedrifter som mottok tjenester i 2005

31-10-2005

Kundeeffektundersøkelse 2004


Bedrifters vurdering av Innovasjon Norges virkemidler. Undersøkelse blant bedrifter som mottok tjenester i 2004.

30-04-2005

Kundeeffektundersøkelse 2003


Bedrifters vurdering av Innovasjon Norges virkemidler. Undersøkelse blant bedrifter som mottok tjenester i 2003.