Levekår og Migrasjon


Dette er et nytt satsingsområde for Oxford Research, men et område der vi allerede har bred erfaring. På levekårsfeltet har vi levert mindre kartleggingsprosjekter til kommuner i Agder.


Vi har nylig fullført en rapport om utsatte barn og unge i Drammen, der levekårsperspektivet er sentralt. For Sørlandets kompetansefond arbeider vi med to prosjekter i skjæringspunktet mellom henholdsvis levekår og migrasjon og utdanning og levekår.

 

Vår portefølje på migrasjon er allerede omfattende innenfor temaer som innvandring av høyt spesialisert arbeidskraft, innvandring og krav til dokumenter og prosjekter relater til tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Blant annet har vi, for UDI, gjennomført en komparativ undersøkelse av dokumentasjonskrav i innvandringssaker, og evaluerer for tiden "Handlingsplanen mot kjønnslemlestelse (2008 - 2011)". Samtidig har vi avsluttet prosjekter om asylsaksbehandlingen, og en evaluering av statsborgerregelverket som evalueres for første gang, og derfor har blitt sett på med stor interesse fra nasjonale myndigheter. Regjeringens handlingsplan for inkludering og integrering av innvandrerbefolkningen, peker på fire satsingsområder; arbeid, oppvekst, utdanning og språk, likestilling og deltakelse. Hver for seg innehar de elementer som i stor grad omfattes av Oxford Research sin kompetanseprofil. Vår tematiske interesse, voksende kompetanse og temaets økende relevans, gjør dette til et av våre viktigste vekstområder, både i omfang og kvalitet. Levekårstemaet grenser selvfølgelig opptil migrasjon, men også til temaet likestilling.

 

På prosjektene leverer vi ofte kombinasjoner av tilnærmingsmåter, det vil si både kvalitative og kvantitative studier.

 

På alle tre fagfelter arbeider vi tett med ledende fagfolk innenfor høyskole- og universitetssektoren. Vi går også inn i samarbeidsrelasjoner med frittstående forskningsinstitutter for å komplettere våre team.