Klynger


Oxford Research er den ledende aktøren i Norge når det gjelder studier av klyngeprosjekter og -initiativer.


En næringsklynge er en geografisk konsentrert gruppering av bedrifter innen samme næring eller verdikjede, samt relaterte offentlige og FoU- og utdannelsesinstitusjoner, der det er omfattende interaksjon, hvilket antas å stimulere innovasjonsevne og konkurransestyrke for deltakende bedrifter. Et klyngeinitiativ er en felles innsats, i form av fasilitatorressurser og andre ressurser, som skal utløse og forsterke disse mekanismene.

 

Klyngeprogrammene får stadig større plass i næringspolitikken, og det lanseres nå et tredje nivå over Arena-programmet og Norwegian Centres of Expertise (NCE), kalt Global Centres of Expertise (GCE). Det nye helhetlige klyngeprogrammet skal bidra til å forsterke innovasjons- og fornyelsesevnen i regionale innovasjonsmiljøer. Deltakelse i programmene skal gi klyngens aktører bedre forutsetninger for å øke verdiskapingen og forsterke posisjonen innenfor nasjonale og globale verdikjeder.

 

Helt siden oppstarten i 2004 har Oxford Research arbeidet med kunnskap om næringsklynger og offentlige virkemidler for klyngeutvikling. I den tidlige fasen av de norske klyngeprogrammene var vi involvert i utviklingen av Centres of Expertise (CoE) konseptet i en norsk kontekst, utviklingen av Arena-håndboken og nullpunktmåling av NCE-prosjekter. Fra 2014 er Oxford Research Innovasjon Norges prefererte kunnskapsleverandør innen områdene klyngeutvikling og kompetanse i regionale næringsmiljøer.

 

For EU-kommisjonen har Oxford Research nå en kartlegging av klyngepolitikk og klyngeprogrammer i 31 land. Vi opplever også at vårt årlige internasjonale klyngekurs oppfattes som interessant og relevant blant både klyngefasilitatorer og personer i virkemiddelapparatet involvert i klyngeutvikling. Deltakelsen fra Norge har vært betydelig. Også på evalueringssiden er Oxford Research en  aktør, og vi har i løpet av de siste  evaluert om lag 25 klyngeinitiativer.

 

Utvalgte referanser:

  • Evaluering av konseptet Nasjonale innovasjonsnettverk (Innovasjon Norge, 2014)
  • Kartlegging av klynger og næringsnettverk i Osloregionen (Osloregionen, 2014)
  • Evaluering av Arena Eyde (2014)
  • Evaluering av tre NCE-prosjekter etter seks års virksomhet (Innovasjon Norge, 2013)
  • Utvikling av metodikk for nullpunktmåling i Arena-prosjekter (Innovasjon Norge, 2011)
  • Evaluering av Hovedstadsprosjektet (Akershus fylkeskommune, 2010)
  • Europe Cluster Mapping (DG Enterprise, 2008)
  • Nullpunktmåling av 9 NCE-prosjekter (Innovasjon Norge, 2006-07)
  • Utvikling av MRS-system for NCE-programmet (2006)