Om Oxford Research


Oxford Research dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske og strategiske aktører kan få et bedre grunnlag for sine beslutninger.


Oxford Research er med sine rundt 60 ansatte med universitetsbakgrunn, et større analysefirma. Vi har spesialisert oss på å utarbeide analyser, evalueringer og utredninger om samfunnsforhold. Oxford Research har omfattende erfaring med evalueringer og analyser innen tverrgående temaer som velferd, utdanning, forskning og innovasjon, regional utvikling og organisasjon.

 

Visjon

Kunnskap for et bedre samfunn

 

Forretningsidé

Gjennom skreddersydde flerfaglige analyser og evalueringer utvikler vi viten og innsikt som gir våre kunder grunnlag for å ta bedre beslutninger.

 

Våre kunder består primært av departementer, direktorater, fylker, kommuner bedrifter og organisasjoner i inn- og utland. For det norske selskapet erHelsedirektoratet, Justis- og beredskapsdepartementet, Barne,- likestillings,- og inkluderingsdeparte­men­t­et, Utdanningsdirektoratet, Nærings- og fiskeridepartementet, Innovasjon Norge, Europakommisjonen, ARENA-programmet, Norwegian Centre of Expertise-programmet, SR Bank, Ut­lendingsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet blant våre viktigste kunder.

 

Oxford Research arbeider ofte i samarbeid med eksterne ressurspersoner og underleverandører ved løsning av oppgavene. Hensikten er å gjøre nytte av den beste kompetansen på de spesifikke områdene som de enkelte prosjektene omhandler.

 

Det norske selskapet - Oxford Research AS - startet sin aktivitet 1. juni 2004. Vi har per i dag i underkant av 20 medarbeidere i selskapet. Allerede nå er Oxford Research etablert som en markert tilbyder av policyorienterte analyser og utredninger i Norge.

 

Oxford Research er medeier i kommunikasjonsbyrået Ordkraft AS. Ordkraft AS er Sørlandets ledende kommunikasjonsbyrå innen omdømme og samfunnskontakt. Byrået tilbyr sammensatt og helhetlig kompetanse innen informasjon, samfunnskontakt, journalistikk og markedskommunikasjon. Oxford og Ordkraft er samlokalisert i Østre Strandgate 1 og til sammen utgjør et særegent og komplett miljø som samarbeider til beste for våre oppdragsgivere.