Best på evalueringOxford Research er i frammarsj


Oxford Research har løpet av høsten vunnet en rekke nye evalueringer for spennende kunder. Vi blir stadig bedre på å evaluere. Noe vi er veldig stolt over er for eksempel at vi skal evaluere Offentleglova.

 

Kundeeffektundersøkelser for Innovasjon Norge

Oxford er valgt som ny leverandør av kundeeffektundersøkelser for Innovasjon Norge. Oppdraget skal gjennomføres sammen med Statistisk sentralbyrå. Oppdraget løper ut 2015 med mulighet for forlengelse, og prosjektleder er Rune Stiberg-Jamt.

 

- De som har fulgt oss lenge vet at dette er en kontrakt som henger høyt for oss, da vi har hatt oppdraget tidligere (se bla.  her og  her). Vi gleder oss til å komme i gang og fortsette vårt nære samarbeid med Innovasjon Norge, sier Stiberg-Jamt.

 

Eevaluering av tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge for Hdir  

Videre har vi vunnet oppdraget "evaluering av tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge" på oppdrag for Helsedirektoratet. Videreutdanningen skal bidra til å utvikle kunnskap og kompetanse om barn og unges psykiske vansker og lidelser, hvordan man kan få til samarbeid og koordinering av tjenestene og øke den tverrfaglige kompetansen. Det er Stine Meltevik som er prosjektleder.

 

- Her skal vi evaluere hele videreutdanningen og vurdere om denne svarer på behovene som finnes på feltet. Vi skal også samarbeide med våre danske kollegaer og enhetsleder Bjarte Austvik, så dette er et spennende prosjekt, sier Meltevik.

 

Evalueringen av forskningsprogrammet "Fattigdom og fred"

Vi har også vunnet oppdraget som sekretariatsfunksjon i evalueringen av forskningsprogrammet "Fattigdom og fred" (PovPeace). Det er Forskningsrådet som har initiert prosjektet for å få en vurdering av hva som er oppnådd i programmet, hvordan programmet er drevet. Evalueringen skal også vurdere programmets måloppnåelse, resultater og effekter. Aase Marthe Johansen Horrigmo er prosjektleder.

 

-  Evalueringen skal gi anbefalinger og bidra til å identifisere framtidig forskning om fattigdom om fred, herunder framtidige kunnskapsbehov på feltet. Det er et oppdrag med store spørsmål, som blir interessant å jobbe med, sier Horrigmo.

 

Effektanalyse i Agder

På oppdrag fra Aust-Agder fylkeskommune skal vi gjøre en effektanalyse av regionale næringsfond i Aust-Agder og distriktspolitiske tilskudd forvaltet av Innovasjon Norge Agder. Prosjektleder er Bjørn Brastad.

 

- Bedriftenes forventninger til bidraget fra de regionale næringsfondene og Innovasjon Norge er først og fremst knyttet til hva midlene kan bidra til når det gjelder utvikling av virksomheten. Dette blir viktig når vi skal forsøke å måle effektene, sier Brastad.

 

Evaluering av Offentleglova

Sist med ikke minst har vi vunnet oppdraget om å evaluere Offentleglova på oppdrag for Justis- og beredskapsdepartementet. Gjennom evalueringen ønsker oppdragsgiver å få kartlagt hvordan Offentleglova faktisk fungerer og blir praktisert. Noen av hovedtemaene for evalueringen er om det blir gitt mer innsyn under nåværende lov enn under tidligere lov, samt hvilke deler av loven (regler) som eventuelt har ført til endringer i mengden innsyn som blir gitt. Det skal også undersøkes hvordan innføringen av Offentlig elektronisk postjournal har påvirket ressursbruken og hva slags innsyn det kreves gjennom denne tjenesten. Et hovedtema er også i hvilken grad det blir gitt innsyn i interne dokumenter og videre hvordan klageordningene fungerer. Evalueringsarbeidet startet opp 1. desember 2014 og evalueringsrapport skal etter planen være ferdig innen 1. desember 2015. Les mer om prosjektet i bla. Journalisten.

 

Prosjektleder for evalueringen er senioranalytiker Tor Egil Viblemo. Viblemo er utdannet jurist og statsviter og har i flere år arbeidet med juridiske policyanalyser, rettsikkerhet og evaluert lover. I prosjektteamet fra Oxford Research er det med flere skarpskodde samfunnsvitere, bl.a p.hd. i statsvitenskap Aase Marthe Horrigmo. Oppdraget skal gjennomføres i samarbeid med Proba Samfunnsanalyse. Professor emeritus Jan Fridthjof Bernt (UiB) og professor Eivind Smith (UiO) er med i prosjektet som diskusjonspartnere og kvalitetssikrere når det gjelder juridisk forståelse av Offentleglova.

 

- Dette er en meget interessant og viktig evaluering. Oxford Research ønsker å bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag for offentlige beslutningstakere. Offentleglova berører hele forvaltningen og er prinsipielt og praktisk viktig for innsyn og åpenhet. Offentleglova berører derfor grunnleggende verdier i et demokrati, samtidig som det ikke er fullgod kunnskap om hvordan Offentleglova fungerer i praksis. I Oxford Research har vi også satset på å bygge opp spesialkompetanse innenfor evaluering av lover og rettsikkerhetsanalyser. Evalueringen vil bidra til og ytterligere styrke kompetanse i Oxford Research om evaluering av lover og rettsikkerhet, sier Viblemo.

11-12-2014


 • Ny evaluering

  Skal evaluere ordningen med læringsmiljøutvalg

 • Nye praktikanter

  Vi ønsker to studenter velkommen til praktikantopphold høsten 2017.

 • OECD sitering

  Oxford Research bidrar med relevant kunnskap

 • Hvordan bli bedre?

  I Oxford Research jobber vi kontinuerlig for å bedre vår kompetanseprofil.

 • Nominert til pris

  Oxford Research er nominert til HR Norges kompetansepris for 2017

 • Nye praktikanter

  Vi ønsker to studenter velkommen til praktikantopphold våren 2017.

 • Komparativ studie

  Et nordisk arbeidsmarked

 • Søk praktikantplass

  Unikt samarbeid med Universitetet i Agder

 • Ny kollega

  Elisabet Sørfjorddal Hauge ny senioranalytiker.

 • Blir 13. september

  Nytt verksted om regionalmuligheter

 • Analytiker tilsatt

  Vegard er ny analytiker ved vårt Kristiansands-kontor.

 • Ny evaluering

  Evaluerer Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden

 • Hva hindrer frafall

  Oxford Research med et nytt unikt prosjekt for Kunnskapsdepartementet

 • Kronikk

  Krisepenger i arbeid!

 • Søk praktikantplass

  Unikt samarbeid med Universitetet i Agder

 • Praktikanthverdagen

  Les mer om hvordan tidligere praktikant Marit Methi har opplevd tiden hos oss

 • Et sterkt fagmiljø

  Bli kjent med Kristian Rostoft Boysen

 • Søk nå

  Oxford Research søker høyt utdannede og kommersielt kompetente kollegaer

 • Vårens praktikanter

  Tre dyktige studenter er på plass i Østre Strandgate

 • Kreative næringer

  Nytt prosjekt til Oxford Research

 • Vi fornyer

  Stine Meltevik har inntatt lederrollen som assisterende direktør.

 • Blir 17. desember

  Verksted om nye regionalmuligheter

 • Nytt prosjekt

  Skal utrede domstolsbehandlingen av foreldretvister etter barneloven

 • Lederskifte

  Rune Stiberg-Jamt overtar

 • Nye kunder

  Vi blir stadig bedre på å evaluere.

 • Nye praktikanter

  To studenter ansatt.

 • Ansatt fra 1. juni

  Kristian Rostoft Boysen er ny senioranalytiker.

 • Arbeidsmarkedet

  Oxford Research tildelt viktig undersøkelse av systemene i arbeidsmarkedet.

 • Kundene valgte oss

  Skal gjennomføre prestisjetung evaluering for Norges Forskningsråd

 • Klart lovspråk

  Oxford Research presenterte på lovspråkkonferanse

 • Hva er evaluering

  Lurer du på hva en evaluering egentlig er?

 • Sammenslåing?

  Utredning av kommunestruktur i Setesdal

 • Unikt klyngekurs

  Oxford Research og Østfold fylkeskommune inviterer til kurs for prosjektledere, vir

 • Kronikk i FVN

  Rune Stiberg-Jamt stiller spørsmål ved tidsbruk i skolen.

 • Analytiker tilsatt

  Bernhad Weigel er ny analytiker ved vårt Kristiansands-kontor.

 • Hva gjør vi

  Som nyutdannet var Stine på jakt etter et utfordrende arbeidsmiljø

 • Ansatt fra 1. mars

  Samfunnsøkonom Marte Tobro er ansatt som analytiker

 • Ny evaluering

  På oppdrag fra Helsedirektoratet (Hdir) skal Oxford Research evaluere stiftelsen SE

 • Ny Arena-Evaluering

  For 15. gang skal Oxford Research evaluere et Arena-klyngeprosjekt.

 • Ny analytiker

  Susan Furrebøe er ansatt hos oss fra 1. februar 2015.

 • Forståelse av lover

  På oppdrag fra KMD gjør Oxford Research en kartlegging av hvordan opplæringslova, a

 • Ferskeste tilskudd

  Nye praktikanter fra UiA

 • Ny EU-studie

  Hvordan evalueres nasjonale forsknings- og innovasjonsprogrammer?

 • Oppslag i FVN

  Oxford støtter opp om regionale initiativ

 • Sitert i rapport

  Hederlig omtale for Oxford

 • Søk i dag

  Oxford Research søker analytikere og senioranalytikere

 • Bedriftene styrkes

  Langtidseffekter av Innovasjon Norge-støtte

 • IN-støtte styrker

  Etterundersøkelsen 2010 er klar

 • Best på evaluering

  Oxford Research er i frammarsj

 • Kan forbedres

  Asylsøkere kan lite etter informasjonsprogrammet

 • Godt utbytte

  Vi har evaluert Mentortjenesten

 • Bli kjent med Bart

  - Oxford var et logisk valg

 • Gode resultater

  Har evaluert omstillingsprogrammet i Flakstad

 • Samarbeid vesentlig

  Viktig for effektivitet og resultater i kommuner

 • Omstilling i Rollag

  Vi har midveisevaluert omstillingsprogram

 • Stor interesse

  Rapport overlevert til kunnskapsministeren

 • Ny klyngekunnskap

  Samarbeid mellom Agderforskning og OR

 • Vunnet nye oppdrag

  Oxford Research markerer seg som evalueringsmiljø

 • Ny evaluering

  Vurderer styrerutdanning for ledere i barnehager

 • Sterke på klynger

  Skal evaluere flere Arena-prosjekter

 • Begrensede effekter

  Vi har evaluert omstillingsprogram på Karmøy

 • Siktes oftere

  Likevel ingen økning i lovbrudd begått av asylsøkere og utlendinger

 • Vi ble foretrukket

  Oxford Research har vunnet en rekke nye prosjekter

 • Bedrifter i EU

  Ny evaluering av SMB-deltagelse i EUs rammeprogram

 • Fortsatt finansiert

  Innovasjon Norge følger våre råd

 • Rapport publisert

  Aktivitetsmidler for kor evaluert av Oxford Research

 • Frisk pilotordning

  Vi har evaluert nasjonale innovasjonsnettverk

 • Globalt samarbeid

  Studie om marinteknologiske forskningssentre.

 • Evaluerer utdanning

  Prøveprosjekt i klinisk odontologi for Helsedirektoratet

 • Ti år i dag

  Ferskt jubileumshefte sluppet

 • Nytt oppdrag i boks

  Skal utrede Likestillings- og diskrimineringsnemnda

 • Vi feirer 10 år

  Tirsdag 3. juni inviterer vi til "fag og fest"

 • Se hva vi tilbyr

  Samfunnsanalyser for byregionprogrammet

 • Med Google i front

  Oxford Research og Google i samarbeid

 • Oppvask om varslere

  Presseoppslag på evaluering av etikk i storbyer

 • Ordførerne vil ikke

  Stor publisitet rundt ny undersøkelse

 • Bedriftene på Agder

  Se fremskrivingen av sysselsettingen her

 • Blir det endring?

  Artikkel på trykk i Stat og Styring

 • Et godt eksempel

  Vi har evaluert Arena Eyde

 • Vekker interesse

  Studieforbundsprosjekt publisert på annerkjent EU-side

 • Kronikk om NAFKAM

  Norsk forskning på alternativ behandling må endres, slik at pasientene kan få et be

 • Verden rundt

  Rapport om norsk likestilling får massive oppslag

 • Dagsrevyen-oppslag

  Mulig å fremme likestilling ved enkle grep.

 • Boklansering

  Dag Ellingsen og Ulla-Britt Lilleaas har skrevet boken "Noen vil ha det slik"

 • Heldagsseminar

  Søkelys på både negative og positive elementer i den maskuline militærkulturen.

 • Konjunkturbarometer

  Analyse for Agder ble lansert torsdag 13. februar.

 • Kunnskapsleverandør

  Oxford Research er en aktiv kunnskapsleverandør for klyngeprogrammene i Norge.

 • NAFKAM

  Vår evaluering av NAFKAM får flere oppslag i pressen.

 • ID-nettverket

  Informasjons- og samarbeidsmøte for lederne i ID-nettverket i offentlig sektor 4. f

 • HAVBRUK-evaluering

  Forskingsrådet er glade for å se at deres program anbefales videreført.

 • DFØ velger OR

  Oxford Research ble foretrukket som leverandør av bistand i utviklingen av et helhe

 • Næringsnettverk

  Oxford Research gjennomfører en kartlegging av næringsnettverk og -klynger i Oslore

 • Ny analytiker

  Marthe Rosenvinge Ervik er ansatt som analytiker ved vårt Kristiansand kontor

 • Marint senter

  Nærings- og fiskeridepartementet valgte Oxford Research.

 • SVT-oppslag

  Den svenske kultursatsningen rettet mot eldre har en rekke svakheter.

 • Kommuner omstilles

  Hvordan utnytter kommuner midlene de får fra fylkeskommunen?

 • Arena Magica

  Klyngeprosjekt innenfor musikk, scene, film, media og design.

 • Furre ny styreleder

  Adm.dir. Harald Furre er ny styreleder for Norsk Evalueringsforening.

 • Europakommisjonen

  Oxford Research blir en stor tilbyder av evalueringstjenester for GD Forskning.

 • Høringsforslag

  Forslag om endringer i fordeling av tippemidler.

 • BIONÆR

  Følgeevaluering av BIONÆR-programmet.

 • Kultur for eldre

  Nordisk ekspertmøte om kultur for eldre 28. november

 • Inspirasjonskatalog

  Interaktiv hjelp for arbeidet med forebygging av lidelser på arbeidsplassen.

 • Likestilling

  En kartlegging av offentlige myndigheters likestillingsvurderinger i Norden.

 • Distriktssenteret

  Vi skal evaluere Kompetansesenter for distriktsutvikling.

 • Oppslag i Budstikka

  Harald Furre om Asker og Bærum

 • NAFKAM

  Evaluering av forskningssenter for alternativ medisin.

 • Klyngekurs 2013

  Vårt årlige internasjonale klyngekurs.

 • Forskningsløft

  Kommunal- og regionaldepartementet viderefører Forskingsløft i nord for tre nye år.

 • Ny forskrift

  Oxford Researchs utredning endrer forskrift for Norsk Tipping.

 • Pasientrettigheter

  Helsedirektoratet har valgt Oxford Research til å evaluere bruk av pasient- og bruk

 • Høyre ønsker løft

  Satser på videreutdanning av mattelærere basert på Oxford Researchs rapport

 • Om Innovasjon Norge

  E24 er unøyaktige.

 • Ny handlingsplan

  Rapporten «To mål - to midler» siteres i handlingsplanen «Fra gründer til kulturbed

 • Hilda ny adm.sjef

  Etter 2,5 år vender Hilda Borthen tilbake til Oxford Research.

 • Skaper politikk

  Oxford Research gis god plass i årets regionalmelding.

 • Kulturløsninger

  "To mål - to midler" siteres i Kulturutredningen 2014.

 • Framtidsløsninger

  EU-kommisjonen publiserer vår nano-rapport.

 • Havbruksprogrammet

  Oppstart av evaluering i april.

 • Oppslag ID-problem

  Vår rapport om identitetsproblematikk har fått medieomtale.

 • Reg. koblingsbokser

  Fylkesvis kartlegging og analyse av kompetansehevende arbeid for voksne.

 • Barnehageledelse

  Nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager innfrir delvis.

 • Sosialtjenester

  Evaluering av utvidet informasjon og veiledning.

 • Skaper debatt

  Konjunkturbarometeret for Agder har fått stor oppmerksomhet.

 • Konjunktur Agder

  Presentasjon av Konjunkturbarometeret for Agder 14. feb

 • Vestnordenfondet

  Hvordan styrker bidrag arbeidslivet på Færøyene, Grønland og Island?

 • EU-konferanse

  Oxford Research deltar på innovasjonskonferanse i Brüssel.

 • Tippemidler

  Oxford Research gjennomfører utredning om fordeling av tippemidler.

 • Ny kunnskap

  To av våre medarbeidere har vært bidragsytere til ny bok om temaet evaluering.

 • VISITOR

  Oxford Research bistår Visit Sørlandet og Visit Kristiansand.

 • Rettssikkerhet

  «Sikrer stykkprisfinansieringen god nok rettsikkerhet?».

 • Populær utdanning

  Vårt arbeid med evaluering av styrerutdanning omtales i artikkel.

 • Mer kunnskap

  Målrettet kunnskapspolitikk gjennom FoU-prosjekt.

 • NCE-prosjekter

  Oxford Research evaluerer tre NCE-prosjekter.

 • Disputas i Oslo

  Aase Marthe Horrigmo vil 28. november presentere sin doktoravhandling.

 • Positiv evaluering

  Evalueringsrapporten av VRI offentliggjøres i dag.

 • Workshop i Brussel

  Senioranalytiker Bart Romanow har blitt invitert til å delta som ekspert.

 • Konjunkturbarometer

  Oxford Research har sendt ut bedriftsundersøkelsen til Konjunkturbarometeret 2013.

 • Fri rettshjelp

  Vår rapport om advokatordningen ble benyttet i mandagens utgave av Aftenposten.

 • Juridisk debatt

  Senioranalytiker Tor Egil Viblemo deltok i paneldebatt.

 • RIP 2012 Porto

  To av våre senioranalytikere dro til Porto denne helgen.

 • Innovasjon+

  Denne høsten publiserte NHO et dokument som setter innovasjon på dagsorden.

 • Tysk praktikant

  Vi har hatt praktikant fra Tyskland med oss i 6 uker.

 • Spansk praktikant

  I november får vi en ny internasjonal praktikant.

 • Nordisk fremgang

  Oxford Research åpner nytt kontor i Finland.

 • Klyngekurs 2012

  Oxford Research opplever meget sterkt internasjonalt oppmøte.

 • Ny senioranalytiker

  Oxford Research ønsker Anne Wenche Emblem velkommen.

 • Politisk kultur

  Kunst og kultur som lokkemiddel?

 • EVA 2012

  Evalueringskonferansen 2012 er i gang. Vi presenterer midtveisevalueringen av VRI.

 • Metodikkhåndbok

  Oxford Research produserer håndboka «Guidelines for partner search and matchmaking»

 • Grønn vekst

  Vi tar fatt på prosjektet «Green growth- Identifying industry FTA-priorities».

 • Nye ansatte

  Oxford Research ønsker velkommen til våre tre nye researchere.

 • Kultur som middel?

  Hvordan blir kultur brukt som strategi for regional utvikling? Les mer her.

 • Ny FoU-strategi

  Jon P. Knudsen presenterer evaluering av FoU-satsing i Nordland.

 • Ny rammeavtale

  Treårig rammeavtale med Songdalen kommune.

 • Rett til rettshjelp

  Vi evaluerer pilotprosjektet om førstelinjerettshjelp.

 • Ny økonomisjef

  Michael Lund Olsen er ny økonomisjef.

 • MAREANO

  Vi evaluerer MAREANO-programmet for Fiskeri- og kystdepartementet

 • Barnevernstiltak

  Evaluering av hjelpetiltak for vanskeligstilte og utsatte barn i Hurum kommune.

 • Ny researcher

  Ny researcher på plass i Kristiansand.

 • Short Sea Promotion

  Vi evaluerer Short Sea Promotion Centre

 • Arena-evaluering

  Oxford Research evaluerer Arena Innovative Opplevelser

 • Nye ansatte

  To nye researchere er på plass ved vårt Oslo-kontor.

 • VRI er i gang

  Arbeidet med VRI-prosjektet er spennende og innebærer en omfattende datainnsamling.

 • Ny samfunnsøkonom

  Vi styrker stallen med samfunnsøkonomen Arngrim Hunnes.

 • Omstilling i nord

  Vi evaluerer omstillingsprosjektet «Langsiktig Utvikling og Omstilling».

 • POCARIM

  Vi tar del i EUs syvende rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling.

 • Bidrag til policy

  Oxford Research gir et viktig bidrag til policy-utvikling i Norge

 • Vi gratulerer NODE

  Vi gratulerer NODE med «gullsertifisering» av EU for fremragende klyngesamarbeid.

 • Næringsutvikling

  Oxford Research skal evaluere Nore og Uvdals samlede næringsutviklingsarbeid.

 • Reiselivsstrategi

  Rapport fra Oxford Research ligger til grunn for regjeringens nye reiselivsstrategi

 • Mange låner mye

  Senioranalytiker Dag Ellingsen setter fokus på innvandrere i lånemarkedet.

 • Nei fra statsråden

  Liv Signe Navarsete sier nei til strengere krav for innovasjonsstøtte.

 • SMB på nett

  Vi leverer en ny versjon av hjemmesiden til Enterprise Finance Index.

 • Ledelse i barnehage

  Vi skal evaluere nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager.

 • Kompetansenettverk

  Evaluering av "Kompetansenettverket for småskala matproduksjon".

 • Vekst i Buskerud?

  Vi skal evaluere virkemiddelbruken til innovasjonsselskapene i Buskerud.

 • Evaluering av VRI

  Ny midtveisevaluering av virkemidler for Regional FoU og Innovasjon.

 • Vekst nordover

  Jon P. Knudsen setter fokus på utvikling i Kristiansand-regionen.

 • Abelia-medlemskap

  Oxford Research har meldt seg inn i NHOs landsforening for kunnskapsbedrifter.

 • Nytt hjem i Oslo

  Vi er på plass i nye lokaler i Oslo.

 • Kultur i Forsvaret

  En studiet med fokus på maskulinitetskulturer i Forsvaret.

 • Workshop i Brussel

  Vi presenterer resultatene fra studiet «Value Added Materials» 14. mars i Brussel.

 • Næringsliv på Agder

  Offentliggjøring av årets konjunkturbarometer for Agder, 16 februar 2012.

 • Hjelper kultur?

  Analytiker Aase Marthe J. Horrigmo om forholdet mellom kulturtilbud og bosetting.

 • Bedre informasjon

  Vest-Agder fylkeskommune kommenterer rapport fra Oxford Research.

 • Oppdrag fra INTRO

  Utvikling av forskningsdesign, oppfølging og kvalitetssikring.

 • Harald Furre

  Nytt medlem av European Cluster Cooperation Forum.

 • Siste innspurt

  "Strategy and Roadmapping for Industrial Technologies to address Grand Challenges"

 • Næringsforeningen

  Oxford Research blir medlem av Næringsforeningen i Kristiansandregionen

 • Team Bodø

  Sammen med Bedriftskompetanse AS evaluerer vi «Team Bodø».

 • Innovasjonssuksess

  Oxford rapport konkluderer med god innovasjonssuksess i Trøndelag.

 • Og vinneren er..

  Bjørn Tore Rosendahl ble den heldige vinner av gavekort på kr 5000,-.

 • FoU i Nordland

  Oxford Research evaluerer FoU-satsningen i Nordland.

 • Nytt samarbeid

  Bedriftskompetanse og Oxford Research skal evaluere K4-samarbeidet.

 • Viktig evaluering

  Audun Lysbakken setter fokus på Oxford rapport i sin tale.

 • Høy aktivitet

  Det er for tiden høy aktivitet hos Oxford Research når det kommer til undersøkelser

 • IFU/OFU

  På oppdrag fra Innovasjon Norge skal vi evaluere IFU/OFU

 • Velkommen tilbake!

  Rune Stiberg-Jamt er tilbake på gamle trakter

 • Klyngekurs 2011

  Årets klyngekurs ble gjennomført i København 22 - 23. november med stor suksess

 • Hopp i det!

  Møre og Romsdal fylkeskommune publiserer evalueringsrapporten av hoppid.no

 • Juridisk bistand

  Vi evaluerer den juridiske bistanden til asylsøkere.

 • Arena Fritidsbåt

  Oxford Research skal evaluere Arena Fritidsbåt.

 • Kronisk mangel?

  Senioranalytikerne Lisbet Berg og Dag Ellingsen med kronikk som tar for seg problem

 • Hva er identitet?

  Nytt prosjekt rundt temaet identitetsproblematikk.

 • Identitetstvil

  Nytt prosjekt fra UDI om identitetstvil og identitetsvurderinger.

 • Forskning i Norge

  Våre samarbeidspartnere i Ordkraft setter fokus på forskning i Norge.

 • OD-dagen.

  Oxford Research støtter Operasjon Dagsverk

 • Ny evaluering

  Vi evaluerer norske aktørers deltakelse på den årlige oljemessen i Houston.

 • Høye innvandrerlån

  Senioranalytiker Dag Ellingsen om innvandrere i Norge og høy opplåning.

 • Kulturhus i Norge

  En artikkel om norske kommuners storbygging av kulturhus.

 • Mange låner mye

  Senioranalytiker Dag Ellingsen med artikkel i Samfunnsspeilet.

 • Evaluerer SIFO

  Oxford Research starter høsten 2011 evalueringen av testvirksomheten ved SIFO.

 • Sammen med NIBR

  Oxford Research starter høsten 2011 et nytt prosjekt i samarbeid med NIBR.

 • Samarbeid

  Oxford Research AS samarbeider med Austrian Institute for SME Research, AT

 • Workshop

  Workshop in Brussels on "Strategy and Roadmapping for Industrial Technologies".

 • Arena Beredskap

  Oxford Research gjennomfører sluttevaluering av prosjektet Arena Beredskap.

 • Sørlandsutvalget

  Analytiker i Oxford Research, Erle Holstad Wright er et av medlemmene i Sørlandsutv

 • Evalueringsseminar

  Harald Furre deltar under Evalueringskonferansen 2011 - Evaluering, forvaltning og

 • Lærerkompetanse

  Evaluering av den norske strategien for videreutdanning av lærere.

 • Kultur i Forsvaret

  En studie med fokus på økt rekruttering av kvinner til Forsvaret

 • Cooperation

  Cooperation with Austrian Institute for SME Research.

 • Nye lokaler

  Oxford Research og Ordkraft flytter sammen

 • Ny analytiker

  Erle Holstad Wright er ansatt som analytiker til vårt Kristiansand kontor.

 • Ny senioranalytiker

  Lisbet Berg er ansatt som senioranalytiker til vårt Oslo kontor. Hun starter sitt a

 • Nytt styremedlem

  Kristin Clemet er valgt inn som nytt styremedlem hos Oxford Research AS

 • Bakgrunnsnotat

  Kompetanseintensive bedrifter

 • Barnevernstiltak

  Oxford Research har inngått avtale med Drammen kommune om å analysere barnevernstj

 • Minoriteter

  Oxford Research har i februar inngått avtale med Sørlandets kompetansefond om et st

 • Statped

  Oxford Reserach har gjennomført en brukertilfredshetsundersøkelse for å måle tilfr

 • Kompetanse

  Nytt prosjekt om kompetanse på Agder. Oxford Research har i februar inngått avtale

 • CLIMIT

  Oxford Research Norge har sammen med Thema Consulting Group (Oslo) og Element Energ